‘Ha ‘u-nia kbiit serbisu di’ ak liu iha fraku laran.’ 2 Korintu 12:9 NLT

Paulo hakerek: ‘Ha’u husu dala tolu ba Na’i atu hasai tiha ida-ne’e. Tempu ida-idak nia dehan: “Ha’u-nia grasa mak buat hotu ne’ebé ó presiza.” Ha’u-nia kbiit serbisu di’ak liu fali iha fraku laran, Tan ne’e agora ha’u kontente atu gaba an kona-ba ha’u-nia fraku sira, atu nune’e Kristu nia kbiit bele halo serbisu liuhusi ha’u. Tan ne’e mak ha’u kontente ho ha’u-nia fraku sira, no iha liafuan ne’ebé ko’alia aat, susar, terus no problema sira ne’ebé ha’u hasoru tanba Kristu. Tanba kuandu ha’u fraku, iha ne’e ha’u forte.’ (2 Korinto 12:8–10 NLT) Paulo la hetan hatán to’o nia la harohan tan no hahú rona. Dalaruma ita okupadu tebes atu fó-hatene ba Maromak saida mak Nia tenke halo ba ita, nune’e ita la rona ba Maromak kona-ba saida mak Nia hakarak atu halo iha ita. Karik ita boot iha problema boot iha ita nia moris, dalaruma tempu ona atu para ko’alia no hahú rona. Maromak hanorin Paulo kona-ba buat ne’ebé di’ak liu iha tempu ne’ebé nia bele aprende ho sira durante tempu susar. Tan ne’e, novidades ne’ebé aat iha tempu ne’ebé to’o ona sai fali liafuan di’ak liutiha tempu balu, ne’ebé imi aprende liután kona-ba Maromak iha rai-tetuk duké imi halo iha foho-tutun. CS Lewis esplika oinsá Maromak uza moras atu komunika ho ami: ‘Maromak bisubisu ba ita iha ita-nia harohan, ko’alia ba ita iha ita-nia konxiénsia, maibé bolu ita iha ita-nia terus laran.’

Antes Maromak ko’alia, Paulo hakarak tebes atu hasai tiha ninia problema. Bainhira Maromak ko’alia tiha, nia hatene katak iha ninia problema nia hetan ona buat ne’ebé di’ak liu no forsa natural ida ne’ebé la’ós produtivu, ne’ebé rezerva hela ba tempu difísil bainhira ita hala’o Maromak nia prezensa sai boot liu fali ita-nia problema sira no Ninia objetivu mak boot liu fali ita-nia moras.

Aihan Espiritual: 1 Kor 15–16, Matt 3:1–10, Ps 116, Pr 31:30–31