Dili – Sarani Igreja Evangelica Visao Crista Timor Leste  iha kinta 30 Dezembro 2021 realiza celebrasaun Natál hamutuk ho prizioneiro no guarda prizoneiro hamutuk mais ou menus atus neen resin iha prizaun Becora Dili. Marka presenca maximu iha celebrasaun Natál hamutuk ne’e maka prizoneiro, guardas prizoneiro no mós sarani tolu-nulu husi Igreja Evangelica Visao Crista no Igreja Protestante Timor Leste.

Diretor prizaun Becora João Domingos iha nia breves palavras agradese ba Prezidenti Igreja Evangêlica Visão Cristã Timor Leste no pastor Igreja protestante ho ekipe hananu nebe implementa programa Natal hamutuk ho prizoneirus sira. Iha nia breves palavras  diretor prizaun konfessa estrutura guarda prizionais no prizioneirus tomak sente kontenti no animadu tebes ho mensagem Natal no grupo louvor ne’ebé apresenta iha programa Natal hamutuk ho prizoneirus. Tanba ne diretor prizaun Becora propoin kedas ba Prezidente Igreja Evangêlhica Visão Cristã Timor Leste atu halo hikas fali programa Natal hamutuk ho prizoneirus sira iha prizaun Becora iha fulan dezembru tinan 2022.

Diretor Prizaun Becora Joao Domingos

Diretor prizaun nee rekuinese ba ekipe Pastor Elienae ho ekipe tomak nebe ho fuan domin halo programa hamutuk ho prizioneirus iha prizaun, tanba so ema nebe iha domin maka hakarak vizita no halo programa Natal hamutuk prizioneirus sira iha prizaun.

Iha fatin hanesan Prezidenti Igreja Evangêlhica Visão Cristã Timor Leste Pastor Elienae Alvez Moura iha nia mensagem ba programa Natal hamutuk ho prizioneirus iha prizaun Becora  haklaken ba prizioneirus tomak atu hatene signifikadu Natal katak, Jesus mai hodi buka no salva ema nebe lakon.

Mensagem Natal maka hadia, hafoun no restaura ema nia moris husi at ba diak.

 

Pastor Elienae iha nia pregasaun nebe foti fundamentu Bíblika husi Evangêlho Lukas 2:10-11 nee revela ba prizioneirus sira katak Natal lori novidade diak ba ema hotu katak, moris ona salvador ida hodi salva ema hotu.

Pastor IEVCTL Elienae Alves Moura hala’o Pregasaun no orasaun tulun Prizoneiro sira

Pastor Elienae hateten katak Natal nudar festa Espiritual hodi celebra Salvador Cristo maka Nai nebe mai iha mundu hodi buka no salva ema hotu nebe lakon ona. Jesus mai fo esperansa real tebes ba ema sira nebe lakon tanba monu ba sala, no hadia, hafoun no transforma ema sala nain nune’e bele moris transformadu.

Iha rohan nia mensagem Pastor Elienae halo orasaun harohan ba Maromak atu transforma situasaun isin no klamar presioneirus tomak, atu iha tempu prizioneirus sira sai husi prizaun bele fila ba sosiedade nia le’et ho kondisaun transformadu no sai ema diak no iha valor ba familia no ba nasaun.

Observasaun Jornalista Radio Voz iha programa ne aserka de prisioneirus atus lima  resin hamutuk ho estrutura tomak guardas prizionais nebe hamutuk atus ida resin ho entuziasmu boot ho ispiritu animadu makaas hodi partisipa iha programa Natal hamutuk nee no fo resposta pozitivu duranti sekuensia tomak programa nebe halo.

Tuir Prezidente Igreja Evangélica Visão Cristã Timor Leste Pastor Elienae Alves Moura nebe sai mos nudar Chefe Comissaun organizadora ba programa celebrasaun Natál hamutuk iha prizaun Becora ne’e hateten katak programa celebrasaun ne’e bele realiza ho di’ak tanba hetan suporta husi Kristaun sira husi Igreja Evangelica Visao Crista nomos husi Kristaun seluk iha Dili laran (rg)