Rai ne’ebé Na’i, imi-nia Maromak, tau Matan; na’i, imi-nia Maromak, sempre tau Matan ba rai ne’e, hahú husi tinan foin to’o tinan nia rohan. Deuteronomio 11: 12

Iha tinan ne’e, Maromak sei tau matan ba imi. Hanesan aman di’ak ida-ne’ebé tau matan ba ninia oan ne’ebé nia hadomi, Maromak sei tau matan ba imi, no nia sei nunka dada matan ba imi. No nia sei halo ida-ne’e husi tinan Primeiru to’o tinan rohan. Se tan mak bele kumpri promesa ne’e? Advogadu ka Banku ida disponivel de’it ba ita-boot Segunda to’o Sesta, se sira la okupadu demais; se lae, ita-boot sira bele hein kleur iha queue. No se ita moras, se ita la iha kondisaun ne’ebé ladi’ak, karik ita sei gasta oras barak iha doutór nia kuartu laran.

Ne’e laos buat ne’ebé akontese ba Maromak! Nia garante atu kuidadu no haleu imi. Maibé imi iha parte ida atu halimar no mós: se imi haka’as an atu halo tuir ha’u-nia mandamentu sira ne’ebé ha’u fó ba imi ohin, atu hadomi na’i, imi-nia Maromak, no atu serbí nia ho imi-nia laran tomak no ho imi-nia moris tomak, entaun ha’u sei fó udan ba imi-nia rai tuir tempu, udan sedu no udan ikus nian, atu nune’e imi bele halibur iha imi-nia trigu [ne’ebé imi presiza], imi-nia tua-uvas foun [ksolok no ksolok], no imi-nia mina [kbiit no Maromak nia oin]. No ha’u sei haruka du’ut iha imi-nia toos ba imi-nia animal-hakiak [investimentu], atu imi bele han no sai nakonu ho bénsaun no susesu iha imi-nia Negósiu no iha imi-nia serbisu. (Deuteronomio 11: 13 – 15)

Keta haluha: se ita la’o hamutuk ho Maromak no fó onra ba nia iha buat hotu ne’ebé ita halo, ida-ne’e mak tinan ne’ebé ita hetan bénsaun barak liu iha ita-nia moris.

Aihan Espiritual: Ex 4 – 6, MT 4: 1 – 11, Sal 90: 7 – 17, PR 1: 5 – 9.