Fiar ne’ebé metin sei ajuda ha’u, no ha’u-nia fiar sei ajuda ita. Roma 1: 12

Kuandu ita la’o iha bis laran, para no hanoin didi’ak kona-ba saida mak akontese iha ita-nia ain okos. Nu’udar abut husi ai-hun liga ba malu, sira forma sistema apoiu ida, uza rede fungi ida atu komunika. Ema iha asesu ba bee, nutriente seluk no loro-matan nia Naroman. La iha ai-hun ida mak iha buat hotu ne’e, maibé ai-hun sira-ne’e bele moris no sai buras no tahan moris nia na’i-ulun. Ita sei moris iha dalan hotu no sei sai hanesan Kristu, isin nia ulun. Kristu serbisu ho didi’ak nu’udar ninia parte hotu sai boot no sai forte tanba domin. (Efezu 4: 15 – 16)

Ami nia tipu balun independente iha difikuldade kona-ba konseitu ida-ne’e. Ami hakarak semo mesak to’o ami monu, hafoin ami realiza ami-nia nesesidade ba:

(1) fó laran-manas. Paulo mós sente triste kona-ba ne’e, hodi dehan: ema hotu iha Ázia kontra ona ha’u, liuliu Phygelus no Hermogenes. Ha’u harohan katak na’i sei hatudu laran-di’ak ba Onesiforo nia família. Dala barak nia haksolok ha’u no la moe kona-ba ha’u bainhira ha’u tama komarka. Depois nia to’o tiha Roma, nia buka fatin hotu to’o nia hetan ha’u. (2 Timoteo 1: 15 – 17)

(2) hanoin ema. Maibé nia hanoin ha’u. (koloso 3: 12) ita hotu presiza komprende no halo tuir ita-nia sentimentu. Maibé dala ruma ita sente hanesan ne’e atu hadi’a ema nia situasaun, ita la iha tempu atu hanoin sira.

(3) Grasa. Na’i fó perdua ba imi, tan ne’e imi tenke fó perdua ba ema seluk. Saida mak book ita atu hatudu Grasa ba ema seluk? Biblia nia grasa to’o ba ita! Ita sei nunka husu ita atu fó de’it Grasa ba ema seluk ne’ebé laos Maromak.

Aihan Espiritual: Ex 22-24, MT 6: 1 – 8, sal 71: 1 – 16, PR 2: 1 – 2.