“Se loos, o tenke hatan dehan loos, maibe se lae tenke dehan lae, liu fali ida ne’e mai husi buat aat. ” Mateus 5: 37.

Negosiasaun ne’ebé di’ak komprende katak ko’alia barak liu mak sinál ida-ne’ebé hatudu katak la seguru no fraku. Dala ruma liafuan ne’ebé potente liu iha lian ruma simples loos ka lae, sem esplikasaun ka elaborasaun liutan. Ikusmai, desizaun sira-ne’e mosu. Atu halo ida-ne’e, imi tenke hatán ba pergunta tolu tuirmai ne’e:

(1) Ha’u mesak mak foti desizaun ne’e ka lae? Se ita mak ema ne’ebé foti desizaun mesak ka ema ne’ebé foti desizaun ikus, keta dada an no la hatene atu halo desizaun ne’e. No antes imi halo ida-ne’e, hamriik metin ba eskritura ne’e: Se imi la iha matenek, nia tenke husu ba Maromak, ne’ebé fó liberdade ba ema hotu no la hatun nia, no Maromak sei fó matenek ne’e ba nia. (Tiago 1: 5)

(2) Saida mak sei akontese se ha’u la foti desizaun ne’e? Iha kazu barak, buat sira-ne’e sei sai di’ak liu ka aat liutan ba ema ida ka liu. Tan ne’e, konsidera didi’ak ita-nia desizaun ne’e, no realiza katak ida-ne’e bele sadere ba argumentu todan liu, depois mak deside. Tan ne’e, hamriik metin ba eskritura ne’ebé dehan: Tau fiar ba na’i ho imi-nia laran tomak, no labele sadere ba imi-nia matenek rasik; iha imi-nia dalan hotu, Nia sei dirije imi-nia dalan sira. (Proverbios 3: 5 – 6)

(3) Desizaun ida-idak iha folin-boot ka lae? Kuandu ita halo desizaun ne’ebé kontra ita-nia fiar ka hahalok ne’ebé ema barak gosta ita, ida-ne’e sei estraga ita-nia relasaun ho Maromak. Tan ne’e, kaer metin ba ita-nia valór, no halo desizaun ba sira, no hamriik iha eskritura ne’e: mane di’ak ida hetan bénsaun husi Na’i. (Proverbios 12: 2)

Aihan Espiritual: Ex 28 – 29, MT 6: 19 – 34, sal 74: 1 – 11, PR 2: 6.