‘Tamba nia halo tuir ninia hanoin iha nia fuan laran.’ Proverbios 23:7 NASB

Ida ne’e lori tempu ne’ebe naruk, no susar maka’as ne’ebé lori familia Chandler sai husi toos ki’ik ne’e no ema kiak sira iha Mississippi. Labarik na’in sia hotu iha memória hosi fatin to’os laran ne’eba no la iha buat ida atu hatais ka han. Maibé ohin loron, ema na’in sia hotu fahe istória susesu inspiradora ne’ebé hanesan. Sira-nia inan-aman husu osan $2.50 atu sosa ticket bis hodi nia bele ba eskola. Cleveland hala’o nia servisu liu husi eskola, no sai Prezidente ba Departamentu Ekonomia iha Universidade Howard. Nia ajuda ninia maun luther tuir Universidade Omaha, no luther sai nu’udar xefe ba serbisu-nain ba serbisu haklaken iha sidade kansas. Luther ajuda ninia maun James atu ba Omaha, no depois ne’e nia ba Yale atu halo serbisu ne’ebé ramata. Tiago mós ajuda Herman, ne’ebé agora nu’udar Xefe tékniku iha sidade Dallas. No atu habadak istoria, labarik na’in sia ne’e hetan susesu husi eskola-boot. Iha tinan 1984, labarik sira hotu halibur hamutuk no hola uma ida ba sira-nia inan-aman.

Ne’e mak tempu ne’ebé loos. Ohin loron iha bei-oan hamutuk 37 iha eskola-boot ho grau 37! Bíblia hatete: hanesan nia hanoin iha ninia laran, nune’e mós nia.

Se ita fiar katak ita la bele, ka husik ema seluk konvense ita, ita sei la bele. Maibé se ita fiar katak liu husi Maromak nia grasa mak ita bele halo nune’e, ita sei hetan susesu! Se manu-fuik sira mós bele halo, ita mós bele. Hanoin-hetan buat ne’ebé akontese ona iha tempu uluk! Loro loron Maromak fó ba ita desizaun atu troka ita-nia moris.

Aihan Espiritual: Ex 36-38, MT 8: 1 – 9, Sal 81, PR 2: 11 – 15.