Tuir grasa ne’ebé fó ba ami ida-idak, ami iha prezente ne’ebé la hanesan. Roma 12: 6 NIV

Keta dehan, ha’u la iha folin ba Maromak, ka ha’u la presiza iha Igreja, ka iha dalan ne’ebé Maromak la bele uza ha’u. Maromak mak fó matenek ba ita! Maromak bolu ita atu uza ita-nia prezente atu haraik bénsaun ba ema seluk, harii Igreja, no hatudu ninia ukun ba mundu tomak. Treinador ba imi tenke uza prezente saida de’it ne’ebé imi simu ona atu serbí ema seluk, hanesan atan laran-metin ba Maromak nia Grace ne’ebé laran-metin iha ninia formuláriu oioin. Se ema ruma ko’alia, sira tenke halo ida-ne’e hanesan ema ne’ebé ko’alia Maromak nia liafuan. Se ema ruma serbí jeová, sira tenke halo ida-ne’e ho Maromak nia forsa, atu nune’e iha buat hotu Maromak bele simu hahi’i. (1 Pedro 4: 10 – 11)

Ema kristaun hotu mak haklaken, no iha serbisu haklaken. Igreja nia Ministériu mak atu hala’o knaar nu’udar fiar-na’in ida-idak hodi uza sira-nia prezente espirituál atu haklaken ba malu. No se ita la uza didi’ak prezente ne’ebé ita simu, ne’e sei hanetik Igreja atu haklaken. No tanba espíritu Santu deside kona-ba prezente ne’ebé mak ita ida-idak simu, ne’e la iha fatin atu sai laran-moras no kompetitividade.

Paulo hakerek: se mak halo imi la hanesan ho ema seluk? [klaru katak resposta mak Maromak!] Saida mak imi iha ne’ebé imi la simu? No se imi simu ida-ne’e, tanbasa mak imi gaba an hanesan imi la gaba an? Ita ida-idak matenek atu halo buat ne’ebé la hanesan, no ita ida-idak matenek atu komprende didi’ak. Espíritu Santu ne’ebé Maromak fó mai ita ida-idak prezente ne’ebé loos, ka prezente ne’ebé bele ajuda ita atu hala’o knaar ne’ebé di’ak liu iha Kristu nia isin. Tan ne’e, hahú uza ita-nia prezente ohin!

Aihan Espiritual: markus 12-16, MT 9: 14 – 26, sal 91, PR 3: 3 – 4.