Ema fiar-na’in sira hahú fó sai sira-nia sala iha ema nia oin. Apóstolu 19: 18

Paulo hakerek kona-ba Igreja iha Efeso, hodi dehan: fiar-na’in barak hahú ko’alia nakloke no fó sai buat-aat hotu ne’ebé sira halo ona… Tan ne’e, na’i nia liafuan kontinua habelar no sai boot liutan. Iha Igreja sira hanesan ne’e mós ho (Atus-Apostulo 19: 18 – 20). Tan ne’e, se ita hetan esperiénsia kona-ba sala no fallansu ne’ebé ita halo beibeik, haka’as an atu buka-hatene ita-nia maluk kristaun ne’ebé maduru, sira ne’ebé la hakfodak ho ita-nia problema, ne’ebé sei fó sai ita-nia fiar, no sira ne’ebé hatene oinsá atu halo orasaun ba ita no ho ita.

Jesus fó kbiit ba ninia dixipulu sira atu rona ema fó sai sira-nia sala no haklaken ba grasa. Se imi perdua ema ruma nia sala, ne’e katak imi perdua ona sira; se imi la perdua sala ruma, sala sira-ne’e iha ona. Se ema ruma hateke ba ita-nia oin no dehan: Maromak fó perdua ba ita, ha’u fó perdua ona ba ita, agora perdua ita-nia an no la’o ba Maromak nia perdua! Fó perdua mak forsa ne’ebé boot tebes no bele kura ema.

Tiago hakerek: ema moras iha imi-nia leet ka? Sira tenke bolu Igreja nia katuas sira atu halo orasaun kona-ba sira no kose mina ba sira hodi na’i nia naran. No orasaun ne’ebé ema hato’o ho fiar sei halo ema moras sai di’ak, no na’i sei halo sira hamriik fali. Se sira halo ona sala, Maromak sei perdua sira. Tan ne’e, fó sai imi-nia sala ba malu no halo orasaun ba malu atu nune’e imi bele hetan isin-di’ak. Ema laran-loos nia orasaun iha kbiit no matenek. ” No se ita la hatene se mak ita presiza ko’alia ba ema, ka se mak bele tau fiar, komesa ho ita-nia Pastor ka Konsellu ne’ebé di’ak.

Aihan Espiritual:, MT 12: 1 – 14, sal 107: 33 – 43, PR. 3: 27 – 28.