Seorang tentara AS menerima vaksinasi COVID-19 (foto: ilustrasi).Soldadu EUA ida nebe simu vasina COVID-19 (foto: ilustrasaun)

Militár EUA nian fo-sai iha Kuarta-feira loron ne’e sei hahú hasai nia membru sira ne’ebé lakohi simu vasina kontra Covid-19.

Iha komunikadu notísia ida, militár Estadus Unidus hateten katak Komandante sira tenke imediatamente “hahú prosesu demisaun obrigatoria ba kualkér soldadu ne’ebé rejeita orden vasinasaun Covid-19 no laiha pedidu ba izensaun ne’ebé aprova ona ka sei pendente hela.”

Deklarasaun ne’e ko’alia kona-ba orden ne’e aplika ba soldadu Jerál, rezervista no kadete devér ativu sira.

Xefe militár Christine Wormuth fó sai mandamentu ne’e, ne’ebé hatete: “militár sira-nia prontidaun depende ba soldadu sira ne’ebé prontu atu fó treinu, deploy, funu, no manán funu sira. Soldadu sira ne’ebé la hetan aprovasaun mak risku ba tropa sira no prontidaun. ”

Deklarasaun ne’e hateten katak membru militár sira ne’ebé reforma ona atu lakohi ona orden vasinasaun Covid-19 sei la elijivel ba pagamentu demisaun no bele sujeita ba lembra pagamentu espesiál ka insentivu sira ne’ebé seidauk simu.

Ukun-na’in balun espresa dúvida kona-ba mandatu vasina ba membru militár Estadus Unidus nian. Senadora James inhofe of Oklahoma, ne’ebé seniór liu iha Komisaun servisu armadu, iha semana kotuk, hateten katak “osan dolar tokon ba tokon ba tokon sei gasta hodi tiru soldadu no rekruta substituisaun.”

Soldadu sira ne’ebé la hetan apoiu ne’ebé husu izensaun médiku ka hela-fatin relijiozu sira sei hetan izensaun temporariamente husi rekizitu vasinasaun Covid-19 nian bainhira sira-nia pedidu hetan ona revizaun. Soldadu sira ne’ebé reforma ona antes loron 1 Jullu 2022 sei hetan izensaun temporária.

Militár iha loron 26, 2022, hateten 96% husi nia pesoál ativu no 79% husi nia pesoál rezerva sira simu ona vasina hotu. Iha data ne’ebé hanesan, hosi númeru 709 izensaun médiku permanente, hetan aprovasaun neen, la aprova 656 no kazu 53 pendente hela.

Nune’e mós, husi pedidu izensaun 2,910 bazeia ba relijiaun, la iha ida mak aprova, la aprova 266 la aprova, no 2,644 sei pendente hela. [mf]

https://www.voaindonesia.com/a/militer-as-akan-pecat-tentara-yang-tak-divaksinasi/6423990.html