Ministru Estadu Kordensador Asuntus Ekonómika Joaquim Amaral (Foto: Andre Gusmao/Ravoz)

Ministru Estadu Kordensador Asuntus Ekonómika Joaquim Amaral iha eventu reuniaun daruak komisaun interministerial ba preparasaun adezaun Timor Leste ba organizasaun mundial komérsiu iha salaun konferensia hotel Novo Turizmo Tersa semana ne’e ba jornalista sira hateten,

Timor Leste hatan ona perguntas relasionadus ho rekejitus sira atu tama ba membru   estadu organizasaun mundial kumérsiu. Timor Leste halo ona esforsu máximu hodi kumpri rekejitus tuir  kalendariu fixu nebe organizasaun mundial kumérsiu fo. Progresu preparativus diak  Timor Leste tau ona iha relatoriu ba OMC no hetan ona apresiasaun pozitivu husi estadu membru OMC sira iha Jenebra.

Wainhira kumpri ona rekejitus tuir kalendariu fiksu OMC maka Timor Leste bele tama ona iha etapa preparasaun atu simu graduasaun nudar estadu membru  organizasaun mundial kumérsiu iha tinan 2022. Entre rekejitus prinsipal sira ida maka kona ba preparasaun Timor Leste atu hakat ba negosiasaun bilateral kona ba Timor Leste nia oferta ba merkadu produtus no merkadu servisu nudar baze ba Timor Leste atu avansa ba etapa negosiasaun atu loke merkadu produtus no servisus.

Enkuantu embaxadora Timor Leste Maria Lurdes Bessa iha Jenebra liu husi video konferensia relata ba relata ba reuniaun komisaun interministerial ne hateten, Timor leste ultrapasa ona hakat lubuk ida no hetan suporte makaas husi estadu membrus OMC iha prosesu nebe lao. Estadu membru OMC sira mos hatudu espetativa bot atu konklui lalais prosesu estatutu Timor Leste nudar membru OMC iha tempu badak. [ag]