Se mak labele domina ninian klamar mak hanesan sidade ne’ebé rahun, la iha moru. Proverbios 25: 28

David Jeremias hakerek: nasaun Xina nia moru boot harii iha tinan 300 molok Kristu nu’udar ema ne’ebé defende funu hasoru ema ne’ebé ataka sidade Nomadic husi parte Norte. Durante tinan atus ba atus nia laran, liuliu durante Dinasti Ming (1368-164), moru boot ne’e hadi’a no hadi’a to’o tinan atus ba atus. ikusmai, moru ne’e harii to’o kilómetru 8.850.

Tinan atus ba atus antes moru boot hahú, kultura husi Bíblia uza moru ne’ebé hale’u sira-nia rai atu proteje sira-nia an, no mós atu buka-hatene sira-nia rai. Maski nune’e, sira presiza mantein beibeik moru sira-ne’e. Inimigu ne’e sei hetan buat di’ak uitoan. Ita bele aprende lisaun importante ida iha-ne’e. Nu’udar ema kristaun, iha didin ida iha ita-nia sistema defeza ne’ebé ita tenke mantein no proteje iha tempu hotu-hotu – didin kontrola an nian. Bíblia hatete: ema ne’ebé la iha ukun rasik an mak hanesan sidade ne’ebé rahun, la iha moru. Ó la kontrola an hanesan sidade nia portaun sira no konvida diabu atu ataka ó.

J. Wilbur Chapman, ne’ebé pregadores bo’ot istoria nian, haburas buat ne’ebé nia bolu nu’udar ha’u-nia ukun-fuan ba ema kristaun. No imi tenke haka’as an atu sempre moris tuir ukun-fuan ne’e. Nia hatete: ukun-na’in ne’ebé ukun ha’u-nia moris mak ne’e: buat naran de’it ne’ebé hanetik ha’u-nia vizaun kona-ba Kristu, ka halakon ha’u-nia koko atu estuda bíblia, ka hanetik ha’u-nia orasaun atu halo susar ba ema kristaun, ne’e sala mai ha’u, no ha’u tenke hadook an husi ida-ne’e.

Pergunta: karik ita-nia moru fronteira sai aat ona ka lae? Se nune’e, halo buat ruma kona-ba ne’e ohin loron.

Aihan Espiritual: Genesis 4 – 6, MT 15: 29 – 39, sal 33: 1 – 12, PR 5: 7 – 14.