Kotak berisi vaksin Moderna COVID-19 siap dikirim ke pusat distribusi McKesson di Olive Branch, Mississippi, AS 20 Desember 2020. (Foto: Paul Sansya via REUTERS)Kaixa ida-ne’ebé kontein vasina Covid-19 modernu ne’e prontu atu haruka ba Sentru distribuisaun Mckesson iha sukursal Olive, Mississippi, EUA iha loron 20 Dezembru 2020. (Foto: Paul sansya liuhusi REUTERS)

Moderna CEO hateten nia kompañia bele lansa vasina booster espesiál ba atu afastar (menangkal) husi Omicron variante iha Agostu. Moderna sei kolekta dadus klinikal atu determina se vasina foun ne’e sei oferese protesaun di’ak liu duke doze foun husi vasina sira ne’ebé iha.

Fulan kotuk foin lalais ne’e hahú julgamentu klinikal ba booster doses espesifikamente dezenha ba Omicron. Maibé rezultadu preliminariu hosi estudu ba lekirauk ne’e hatudu vasina ne’ebé espesifiku Omicron karik labele oferese protesaun forte liu duke doze foun husi vasina sira ne’ebé eziste.

Seorang apoteker memegang botol vaksin Moderna di West Haven, Connecticut, AS, 17 Februari 2021. (Foto: REUTERS/Mike Segar)(Foto: REUTERS/Mike Segar)

Stephane Bancel, Xefe Ezekutivu modernu, hateten iha entrevista ida katak kompañia ne’e iha objetivu atu prepara booster molok monu. Iha momentu ne’ebá, nia haree ema ne’ebé kbiit-laek presiza manan-nain.

Vasina modernu ne’e uza teknolojia mana atu trigger resposta ba imunizasaun, hanesan injeksaun sira ne’ebé dezenvolve husi Pfizer / Biontech.

Nia dehan: “ami fiar katak ami sei sente hanesan ne’e. Ha’u seidauk hatene se vasina ne’e iha ona, omikron de’it, ka bivalen: omicron no vasina ne’ebé eziste, iha rua mRNA doze ida de’it. ”

Nia hateten katak desizaun sei halo iha fulan hirak tuir mai wainhira dadus klinikal nian disponivel.

Bancel mós konfirma katak iha senáriu ne’ebé di’ak liu, vasina modernu ne’e sei prontu to’o fulan-agostu tinan 2023. Vasina ne’e sei proteje kontra Covid-19, fluksu no moras respiratóriu sira seluk iha tempu hanesan.

Na’i-ulun ne’e hatutan tan katak folin vasina nian iha dezenvolvimentu nia okos sei “hanesan” ida-ne’ebé aplika ba vasina atuál. ”

Akuzasaun moderna folin diferente iha rejiaun diferente iha mundu ne’e entre $15 no $37, tuir UNICEF, ajénsia Estadus Unidus ne’ebé involve iha distribuisaun vasina ba nasaun kiak sira. [mf]

https://www.voaindonesia.com/a/moderna-mungkin-akan-luncurkan-booster-omicron-pada-agustus-/6445533.html