Expedito Diaz Ximenes ,Prezidenti Konselu Imprenza interinu (foto: Andre Gusmão/RAVOZ)

Prezidenti Conselu Imprensa Timor Leste Interinu Expedito Diaz Ximenes iha iventu diskusaun editorial iha salaun auditoriu conselu imprenza Tersa semana ne’e ba jornalista sira hateten, Conselu Imprenza iha kooperasaun ho ajensia internasional UNDP Timor Leste trassa ona konseptu no elaborasaun pontus 14 nudar mata dalan hodi regula atividades tomak jornalista sira nian iha eleisaun Prezidensial 2022 hodi evita nutisia hoax, evita rumoris no isu nebe fo implikasaun aat  ba paz no estabilidade nasional nasaun. Husi draf matan dalan 14  ne ida orienta atu joranalista sira hetan informasaun kredibel husi fontes nebe kredibel no evita simu informasaun husi  kualker ema nebe laiha kompetensia. Pontus seluk husi matan dalan ne husu ba entidades estadu atu fornese dadus kredibel ba jornalista sira no evita  diskriminasaun ba jornalista sira.

                Tito Filipe da Costa, reprezentante UNDP Timor Leste

Enkuantu reprezentante UNDP Timor Leste Tito Filipe da Costa hateten, ida ne’e nudar projetu eleisaun hanesan mos nasaun hotu iha mundu nebe sempre iha matadalan espesífiku ba kada eleisaun, nune’e UNDP apoia Konselu Imprenza ho montante orsamentu rihun 50 dolares Americano hodi prodús materia matadalan nebe sai giaun ba reportazen jornalista sira hodi kontribui ba prosesu no rezultadu eleisaun prezidensial ida nebe balansu, kredibel no rejiliensia ho asuntu Covid-19. Tito refere, Lei komunikasaun sosial fo forsa jurídiku ba servisu jornalista sira, enkuantu matadalan nebe Konselu Imprenza no UNDP prodús nudar baze étika nebe gia  reportazen jornalista sira iha eleisaun prezidensial 2022. [ag]