Ukraina berharap negara-negara Barat harus meningkatkan pengiriman senjata ke negaranya untuk membantunya melawan Rusia.Cidade Donetsk, Ukrania leste  (REUTERS/ALEXANDER ERMOCHENKO)

Jakarta, CNN Indonesia — Ministru Negósiu Estranjeiru Ukrania Dmytro Culeba hateten nasaun Osidentál sira tenke tula kilat ba nia nasaun atu ajuda kombate Rúsia.

“Ohin dadeer ha’u haruka karta ida ba Sekretáriu rai-Bretana nian atu husu kilat sira ne’ebé bele uza ba Ukrania. Ho pergunta ne’ebé hanesan, ohin ha’u sei fila fali ba ha’u-nia interlocutor iha Estados Unidos”, “nia hateten iha AFP, Tersa-feira (22 / 2).

“Ita-nia garantia di’ak liu mak ita-nia diplomasia no kilat. Ita sei mobiliza mundu tomak atu hetan buat hotu-hotu ne’ebé ita presiza atu hametin liutan ita-nia defeza. ”

Separamente, Rúsia nia uma aas Parlamentu Nasionál vota iha Tersa-feira hodi permite Prezidente Vladimir Putin atu uza tropa Rúsia nian iha rai-li’ur hodi suporta separadu sira iha Ukrania.

Totál senador Rúsia na’in 153 suporta desizaun ne’e, la iha ema ida mak vota kontra ka abstain.

Antes ne’e, Prezidente Ukrania Volmy Zelensky deklara katak Rúsia prepara hela atu hala’o agresaun militár hasoru nia nasaun hafoin Prezidente Vladimir putin rekoñese Donetsk no Luhansk nia independénsia.

Zelensky hateten katak rekoñesimentu ba rejiaun rua ne’e iha parte Leste husi Ukrania parte Leste ne’ebé kontrola husi pro-Rusia separadu sira bele sai hanesan razaun ba agresaun ne’e.

Zelensky hatete: “ami fiar katak, ho desizaun ne’e, Rúsia kria lei ida-ne’ebé fó hun ba hahalok-aat militár nian ne’ebé kontra hasoru Ukrania.

Nia hato’o diskursu bainhira fó sai katak Donetsk no Luhansk independénsia. Hafoin ne’e, hamosu forsa militár ba rejiaun rua ne’e ho pretext atu mantein nafatin Paz. [mf]

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220222233414-134-762691/ukraina-minta-negara-barat-kirim-senjata-untuk-hadapi-rusia