‘Ema ne’ebe mak halo tuir Maromak nia hakarak, nia mak Hau nia alin sira, feton sira no Hau nian inan’. Marcos 3: 35 

Bíblia hatete: Jesus nia inan no alin sira mai atu haree Nia. Sira hamriik iha li’ur no haruka lia-menon atu Nia sai mai no ko’alia ho sira. Ema-lubun ne’ebé tuur hale’u Jesus hatete: “Ita-nia inan no ita-nia maun-alin sira husu ita iha li’ur.” Jesus hatán: “se mak Ha’u-nia inan? Se mak Ha’u-nia maun-alin? ” Tuir mai nia hateke ba sira ne’ebé hale’u nia no dehan: “haree ba, ne’e mak Ha’u-nia inan no maun-alin sira. Ema naran de’it ne’ebé halo Maromak nia hakarak mak Ha’u-nia alin-mane no alin-feto no inan. ” (Marcos 3: 31 – 35)

Kuandu ita hasoru susar ne’ebé boot liu, ida-ne’e sei akontese ba ita-nia família ne’ebé la komprende ita no la fahe ita-nia ideia no vizaun ba ita. No iha ita-nia sorin ita presiza matenek no grasae. Maski Ninia família la komprende nia, maibé Jesus kontinua tau Matan ba sira no hatudu respeitu ba sira. Maski nune’e, nia lakohi sira atu fó-hatene ba Nia ka troka knaar ne’ebé Nia fiar ba Maromak. Buat ne’ebé importante liu mak ema ne’ebé halibur hamutuk atu rona buat ne’ebé nia hatete.

Ita-nia família ohin loron komprende sala no la simu ita ka lae? Tuirmai, halo orasaun hanesan ne’e: Aman, ajuda ha’u atu moris hanesan Jesus; kuandu ema sira ne’ebé komprende sala ha’u, rona sira-nia liafuan no sente katak sira du’un  maibé hanorin hau aprende atu moris iha sira-nia leten. Ajuda ha’u atu hatudu laran-di’ak ba ema ne’ebe odio I no hakribi ninia moris ho ta’uk. Lori ha’u ba fatin dame nian, atu nune’e la iha ema ida-ne’ebé komprende sala ha’u, ha’u bele kontinua la’o hanesan Jesus. Ha’u halo orasaun hodi Kristu nia naran. Amén.

Aihan Espiritual: Genesis-36, Mateus 20: 17 – 28, Sal 77, PR 6: 29.