Presiden Joe Biden mengecam invasi Rusia ke Ukraina, dalam pidato kenegaraan hari Selasa malam (1/3). Prezidente Joe Biden kondena invazaun Rússia ba Ukrania iha ninian diskursu iha Terça-feira (1/3).

Prezidente Joe Biden promete iha Tersa-feira (1/3) kalan katak Prezidente Rúsia Vladimir Putin sei selu folin aas ba nia invazaun iha semana kotuk iha Ukrania.

Bainhira nia ko’alia iha diskursu dahuluk kona-ba Estadus Unidus Amérika nian, Biden hatete fali katak Estadus Unidus sei la envolve iha konflitu ho forsa Rúsia nian iha rai-Ukrania.

Prezidente hateten katak tropa amerikanu la ba ona Europa atu halo funu, “maibé atu defende NATO allies karik deside atu kontinua la’o ba oeste.”

Proposta ne’e fó avizu direta atu fó fatin. Prezidente hateten, enkuantu Putin bele “fó benefísiu ba uzu funu nian, nia sei selu folin sustentavel ne’ebé aas iha tempu naruk nia laran.”

Biden hahú nia diskursu ho tempu naruk foka ba funu foun iha Europa, ne’ebé nu’udar funu entre autokrasia no demokrasia.

Nia dehan: “maski ema iha mundu tomak la presiza buat ida atu akontese, maibé agora ema hotu haree ho klaru.”

Duke fó avizu beibeik kona-ba ditadór sira ne’ebé espansaun, tuir lisen hatete katak “demokrasia iha momentu ne’ebé sa’e, no mundu klaru sei hili parte dame no seguransa.” [mf]

https://www.voaindonesia.com/a/biden-putin-akan-bayar-mahal-atas-invasi-rusia/6467497.html