‘Ema hotu ne’ebé matenek atu aprende arte.’ Exodo 28: 3 

Maromak hatete ba Moises: ó tenke halo roupa Santu ba ó-nia maun Aarão, atu hetan glória no bonita. Tan ne’e, imi tenke ko’alia ba ema hotu ne’ebé matenek, ne’ebé ha’u halo nakonu ho espíritu matenek, atu nune’e sira bele halo Arao nia roupa. (exodo 28: 2 – 3) haree to’ok liafuan “artista sira”. Maromak fó mai ita matenek atu halo buat ruma, no kuandu ita uza ida-ne’e ita fó Glória ba nia. Roupa ba Glória no furak bolu nu’udar kreatividade. Keta haketak ita-nia relasaun di’ak ho Maromak! Maibé imi haka’as an atu halo buat hotu tuir na’i nia naran. (koloso 3: 17)

Oinsá ita sai kreativu?

(1) Hodi rekoñese katak Maromak mak kria ita nu’udar kriasaun.

(2) Hodi husu nia atu fó sai kona-ba osan talentu no kreatividade ne’ebé ita iha.

(3) Hodi fó sai ideia kriativu sira.

Maski ita halo daudauk buat ruma, ka ita halo buat ne’ebé di’ak, maibé ideia ne’e sei ajuda ita atu halo buat ne’ebé di’ak liutan. Kreatividade bele haree ema seluk nia haree, no hanoin saida mak la iha ema seluk hanoin, atu nune’e ita bele halo buat ne’ebé ema seluk la halo. Tan ne’e, dala ruma ita-nia hanoin mak di’ak tebes, no iha ne’ebá mak ita foin fila fali ba rai. Dala seluk, ida-ne’e bele muda hamutuk ho liña inovasaun nian, ne’ebé bele ajuda ita atu halo buat tuan ho maneira foun. Maski nune’e, ita bele haree mundu ne’e iha dalan ne’ebé fasil atu hetan solusaun foun.

Loron hitu Maromak ramata ninia serbisu. (Genesis 2: 2) ita hatene katak atu haburas hakarak ne’e, ema barak presiza haka’as an atu la halo ida-ne’e. Maibé se ita hakarak duni atu serbisu ho kriasaun, Maromak sei uza ita atu halo buat ne’ebé boot.

Aihan Espiritual: Gen 42 – 43, MT 21: 12 – 17, Sal 106: 1 – 23, PR 7: 1 – 2.