‘Se ita halo orasaun, fiar katak ita sei simu buat sira-ne’e.’ Mateus 21: 22 

Ita hatete: se Maromak hadomi ha’u no hatene saida mak ha’u presiza, tanbasa mak ha’u tenke husu nia? Tanba orasaun katak ko’alia ho Maromak no rona ba Maromak, ida-ne’e sei ajuda ita atu iha relasaun di’ak ho nia. Jesus hatete: buka uluk nanain Maromak nia Reinu no nia Justisa; no buat sira-ne’e sei fó tan ba imi. (Mateus 6: 33) kuandu ita halo orasaun kona-ba ita-nia relasaun ho Maromak, ita-nia presiza hetan resposta. Bainhira ita hadomi Maromak no uza tempu hamutuk ho nia, ninia liafuan hatete: Matan la haree, tilun la rona, no hanoin la iha buat ida-ne’ebé ita hanoin mak Maromak prepara ona ba sira ne’ebé hadomi nia. Maibé Maromak hatudu sai buat sira-ne’e liuhusi ninia espíritu. (1 Korintu 2: 9 – 10)

Ita hetan ida-ne’e ka lae? Maromak halo ona planu atu fó bénsaun ba ita tanba ita-nia matan la bele haree no ita-nia neon la bele komprende. No kuandu imi halo orasaun, nia hatudu sai buat sira-ne’e ba imi liuhusi ninia espíritu. Kuandu ida-ne’e akontese, ita-nia fiar sai metin liutan no ita bele simu buat ne’ebé Maromak hakarak ita atu halo. Tan ne’e, halo orasaun beibeik, iha fatin hotu ne’ebé de’it ita ba, iha ita-nia moris loroloron nian.

“Hadook an husi nia, tanba nia hanoin imi.” Maromak hanoin didi’ak kona-ba buat hotu ne’ebé akontese iha ita-nia moris. Tan ne’e, kuandu imi hanoin resin kona-ba buat ruma, ko’alia ba nia kona-ba ne’e. No keta haluha atu lee ninia liafuan.

Nune’e, kuandu problema ida mosu, ita bele dehan: Aman, Ita-boot hatete iha ita-nia liafuan katak ita sei halo ida-ne’e ba ha’u, depois mak ita sei ko’alia kona-ba promesa ne’e no fiar, hamriik metin ba ida-ne’e.

Aihan Espiritual: Gen. 44 – 46, MT 21: 18 – 32, Sal 106: 24 – 48, PR 7: 3 – 5.