Maria Angelina Sarmento, Vice Prezidente Parlamentu Nacional (Foto fontes: google)

Dili– Vice Prezidente Parlamentu Nacional Maria Angelina Sarmento iha Paralmentu Nacional segunda semana ne’e ba Radio Voz hateten, kandidatu Prezidenti da  Republika Ramos Horta hanoin disolve Paralmentu Nasional wainhira eleitu nudar prezidenti da Republika, nudar pulítika infantil nebe avansa ba kandidatu Prezidenti da Republika hodi halo deit retaliasaun ba adversariu pulítika. Vice Prezidenti Parlamentu Nasional Maria Angelina hateten ida ne’e hatan ba estetimentu kandidatu Prezidente da Republika Ramos Horta nebe koloka nia materia kampanha sei disolve Parlamentu Nasional wainhira eleitu nudar Prezidenti da republika iha eleisaun prezidensial 2022.

Maria Angelina fo hanoin ba Ramos Horta katak, Prezidente da Republika labele hamrik mesak hodi disolve imediata Parlamentu Nasional, tanba orgaun soberania hotu interdependensia ba malu. Parlamentu Nasional mos bele foti  opsaun pulítika ruma nebe prezudika  Prezidenti da Republika molok disolve Parlamentu Nasional. [ag]