Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo, (Foto fontes: google)

Dili– Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo, iha salaun City-8 Tersa semana ne’e informa ba Radio Voz hateten, Timor Leste sei iha kazu pozitivu covid-19 143 resin ho tipu karaterístiku kaman auto kuarenntena iha uma rasik, la baixa iha hospital kuarentena ka izolamentu. Ministra afirma, tendensia situasaun pandemia Covid-19 iha nasaun kontinua tun bebeik. Komunikadu imprenza  Ministeriu Saúde  nebe divulga sai loron ne revela dadus atual;

  • Total kazu covid-19 detetadu foun 3
  • Total kazu covid-19 rekuperadu 50
  • Total kazu covid-19 ativu 143 (auto kuarentena)
  • Total kumulativu kazu covid-19 rekuperadu 22.490
  • Total kumulativu kazu covid-19 konfirmadu 22.762
  • Total Kumulativu kazu covid-19 óbitu/mate 129

Maske tendensia numeru kazu Covid-19 iha sosiedade nacional nasaun laran kontinua konsistente menus maibe ministra alerta  ba sosiedade atu nafatin kuidadu an no mantein kumpri nafatin regras protokolu prevensaun Covid-19 tanba virus Covid-19 kontinua ijisti iha nasaun sira barak iha mundu. No iha posibilidade boot pandemia Covid-19  mosu hikas iha sosiedade leet nasaun laran wainhira populasaun lakon sentidu kumprimentu ba protokolu no regras prevensaun Covid-19. [ag]