‘Bainhira sira-nia ain kona bee ne’e, bee sei suli sai, no mota sei hamriik hanesan didin ida.’ Josue 3: 13

Atu tama ba rai ne’ebé Maromak promete ona, ema Izraél tenke hakur mota Jordaun bainhira rai-nabeen. Sira ta’uk ka lae? Ita laiha ne’eba? Maski nune’e, dalan ida de’it atu to’o sira-nia destinu mak atu halo buat ne’ebé sira ta’uk! Se ita mak sente ta’uk, ita sei sai ta’uk liutan no sei lakon ita-nia hahalok hanesan ne’e: ta’uk ba ema ne’ebé la halo buat ruma. Menus asaun menus esperiénsia. La iha esperiénsia ne’ebé halo ema la hatene. No beik-teen hamosu ta’uk. Ida-ne’e halo ita ta’uk atu halo buat ne’ebé sei ajuda ita.

Foti assaun signifika katak imi tenke muda ba fatin ne’ebé imi la hatene no halo maran – no ida-ne’e bele sai tauk ida. Maibé se ita fó ba ita-nia ta’uk, ita sei la’o ba oin. Ita la hetan buat di’ak husi buat ne’ebé ita sees, no mós la hetan esperiénsia ne’ebé folin-boot ne’ebé bele halo ita-nia moris sai di’ak liutan. Tan ne’e, ita la hatene kona-ba ne’e, no la hatene katak ne’e mak buat ne’ebé halo ita ta’uk liu, no halo susar liu ba ita atu la’o uluk no hetan buat ne’ebé ita halo. Harry Treman hatete: perigu ne’ebé ita hasoru mak perigu atu hanoin-sala no ta’uk kona-ba perigu ne’ebé ita hasoru. Perigu ida-ne’e mai husi ema sira ne’ebé husik fiar no ema ne’ebé maka’as iha esperansa… husi ema sira ne’ebé habelar siniku no fiar-laek, koko atu halo matan-delek ita ba ita-nia oportunidade boot atu halo di’ak ba ema hotu.

Ta’uk hapara ami buka rikusoin subar nian tanba fatuk-kuak sei nakukun. Ida-ne’e hanesan selu osan-funan uluk nian ba ita-nia tusan. No ida-ne’e halo fraku ita-nia fiar ba ita-nia an, ba ema seluk, no mós ba Maromak.

Aihan espiritual: Jo 18 – 20, MT 24: 1 – 14, Sal 116: 1 – 11, PR 8: 8 – 9.