Jeneral Taur Matan Ruak, Primeiru Ministru RDTL. (Foto: google)

Dili– Primeiru Ministru RDTL Jeneral Taur Matan Ruak Kinta semana ne’e aprezenta ba Prezidenti da Republika DR. Francisco Guterres Lu-Olo kona ba  intervensaun guvernu hodi garante tassa partisipasaun máximu populasaun eleitor sira ba votasaun segunda ronda eleisaun prezidensial.

Primeiru Ministru rekuinese tassa pertisipasaun iha votasaun eleisaun prezidensial loron 19 de Marsu semana kotuk ladun máximu tanba fator kondisaun estrada barak iha  areas rurais nebe aat  prezudika deslokasaun populsaun eleitor sira atu ba vota iha sentru votasaun sira nebe dok husi hela fatin populasaun. Primeiru Ministru mos rekuinese dezafius problema tékniku nebe difikulta populasaun barak labele vota iha sentru votasaun paralelu iha Dili.  “Guvernu hare oinsa fasilita populasaun sira bele fila ba distritu hodi vota tuir jeografia ida-idak nia kartaun eleitoral”. Dehan primeiru ministru.

Guvernu sei asegura apoiu nesesariu inklui siguransa favoravel ba servisu orgaun eleitoral sira atu bele halo servisu produtivu liu no efetivu liu. Xefi Guvernu mos garante orsamentu ba  implementasaun votasaun segunda ronda eleisaun prezidensial estavel no laiha probelema. Primeiru Ministru Jeneral Taur Matan Ruak hateten ida ne ba jornalista sira hafoin halao enkontru ho Prezidenti Lu-Olo iha Palasiu Prezidenti Nicolau Lobato kinta semana ne’e. [ag]