‘Hakruk ba Maromak no hadame malu ho Nia; ho ida-ne’e mak moris-di’ak sei to’o ba imi.’ Jo 22: 21

Ohin loron, ita la hetan estress baibain ida, maibe ita hetan estress media social. Email sira ne’ebe tama barak. Loke ita-nia telemovel ba oras balun de’it, no bainhira ita ita loke fila fali telefone mensajem aumenta barak liu fali loron horseik.

Depois ne’e, ita sente hiper estress. La’o ba supermerkadu no haree no hola sasan ba selu iha fatin casier, ne’ebé sira-nia velosidade no efisienti ho komputadór bainhira ita komesa hare sasan nia folin mesak aas dt hatudu iha komputador casier ne’eba, no obrigatoriu ita tenki selu dunik nota sira ne’ebe sai ona. Iha estudu tinan lima ho salariu 3.000 no oras empregadu sira, 88% dehan sira servisu maka’as. 68% dehan sira servisu lalais loos. 60% hateten katak sira sei la hetan sira-nia servisu hotu. No 71% dehan katak sira sente uza hotu ona.

Até lideransa igreja dala balu rezigna an, no kuandu ema husu tanbasa mak 80% hatete katak serbisu haklaken la lori rezultadu di’ak ba sira-nia moris família nian. Entaun, saida mak dalan di’ak atu rezolve ita-nia estress? Dame! No iha ne’ebé mak imi bele hetan dame?

Bíblia hatete mai ita: hakru’uk ba Maromak no moris ho dame hamutuk ho nia; ho ida-ne’e mak moris-di’ak sei mosu ba imi. Kuandu imi hatene katak Maromak hadomi no simu imi ho kondisaun ne’ebé la matenek, ida-ne’e halo imi livre atu halo buat ne’ebé hanesan ba imi-nia an rasik. Tan ne’e, ita la presiza tan ona atu simu, sosa, no hetan susesu. Sin, kuandu ita moris tuir Bblia nia matadalan, ita bele iha dame!

Aihan Espiritual: Salmo 118: 19 – 29, MT 21: 1 – 16.