‘Nai Maromak nia liafuan ne’e, imi tenki halo tuir, labele rona deit! Se lae, imi bosok ema nia aan rasik’. Tiago 1: 22

Tiago hakerek: hatudu imi-nia an nu’udar ema ne’ebé halo tuir Maromak nia liafuan, laos de’it rona-nain ne’ebé buka de’it sira-nia an rasik. Tanba se ema ruma rona liafuan ne’e no laos ema ne’ebé halo buat ruma, nia hanesan ema ne’ebé hateke ba ninia oin iha espellu, depois nia fila kotuk nia haluha kedas nia oin ne’e oinsa. Maibe imi tenki buka hatene didiak Nai Maromak nia liafuan kompletu ne’ebe liberta ita, I tenki halo tuir liafuan ne’e labele rona husi tilun sorin, sai fali husi sorin. Se imi halo tuir Maromak nia liafuan, maka Nia sei fo bensaun ba imi iha buat saida deit mak imi halo. (Tiago 1: 22 – 25)

Iha eskritura ne’e, ema ne’e mai husi liafuan Gregu ba mane sira. Tanbasa mak ida-ne’e importante? Tanba iha diferensia iha oinsá feto no mane uza espellu. Jeralmente mane sira fihir sira nia oin ne’e liu lalais deit; maibé, feto sira dalabarak hakarak tebes atu hatene oinsá sira haree katak sira lori espellu iha sira-nia pasta no haree beibeik sira-nia oin durante loron tomak.

Maibé keta hanoin demais kona-ba ne’e. Ida-ne’e laos kona-ba diferensa iha oinsá feto no mane uza espellu. Lae, antes atu tama lalais ba ita-nia loron, di’ak liu atu hanoin kle’an kona-ba ne’e to’o halo ita-nia hanoin sai moos no ko’alia liafuan ne’ebé hanesan ho Jesus. Nu’udar ita lee eskritura sira, espíritu Santu leno ita-nia espellu iha ita-nia oin atu nune’e ita bele halo buat naran de’it ne’ebé ita presiza halo.

Nota liafuan ne’e, . Se imi halo tuir Maromak nia liafuan, maka Nia sei fo bensaun ba imi iha buat saida deit mak imi halo. (Tiago 1:25)

Ida ne’e dalan rua. Hodi lao iha Maromak nia bensaun, ita tenki kuidadu ‘hahalok’ no Nia sei kuidadu ita nia ‘bensaun’.

Aihan Espiritual: Ester 1 – 4, MT 25: 41 – 46, Sal 69: 19 – 36, PR 8: 30 – 31.