Prezidenti Parlamentu Nasional Aniceto Guterres (fontes foto: timoragora.blogspot.com)

Dili– Prezidenti Parlamentu Nasional Aniceto Guterres iha plenaria Parlamentu Nasional segunda semana ne husu Guvernu fo resposta no halo intervensaun ba kestaun folin sasan iha merkadu loja sira iha nasaun laran. Aniceto hateten, inflasaun nebe implika folin sasan  sa’e makaas iha nasaun laran nudar impaktu husi situasaun funu entre Russia kontra Ukraina, “afinal de contas iha mundu global ne funu iha nasaun seluk Timor Leste kona inpaktu”, nia dehan. Tanba ne’e Parlamentu Nasional tenke halo kumprimisiu hodi limiti funu no hapara funu no rezolve impaktu husi funu ne rasik.

Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial Mericio Akara iha nia resposta ba deklarasaun Prezidenti Parlamentu Nasional ne’e hateten, guvernu rekuinese realidade folin sasan nesesidade bázikus iha nasaun laran sa’e makaas duni, nudar impaktu husi folin sasan nasaun importador Indonezia nebe mos hakilar kona ba folin sasan. Tanba ekonómikmente Timor Leste depende ba nasaun vizinho importador sira. Maibe Guvernu Timor Leste iha mekanizmu atu halo intervensaun nesesariu hodi solusiona folin sasan iha nasaun laran, “Guvernu sei hare no sukat medidas efetivu saida maka bele aplika hodi solusiona folin ssasan” nia dehan. [ag]