Xefi Suco Cairui Roberto Ximenes (Foto: Andre Gusmão)

Manatuto — Xefi Suco Cairui Roberto Ximenes Sesta semana ne’e koalia ba Radio Voz hateten, irigasaun nudar peoblema bot ba populasaun iha suco Cairui. Natar hektares 170, hektares 130 abandonasu, no hela deit hektares 40 maka sei ijisti ho sistema manual nebe populasaun halo irigasaun emerjensia ke’e ho liman hodi dada netik be uitoan tama ba natar hektares 40 nebe ativu ho natureza emerjensia.

Xefi Suco Roberto Ximenes nebe koalia ba Radio Voz iha sede Suco Cairui, postu administrativu Laleia, munisipiu Manatutu loron ne’e isplika, problema irigasaun akontese tanba impaktu irupsaun extrema no ejisti duranti tinan barak desde 1990.

Roberto husu ba Prezidenti Republika foun nebe sei eleitu tau atensaun ba peoblema irigasaun refere hodi estabiliza ekonomia povu agrikultura. “Tanba wainhira kabun bosu, povu sei lahusu buat ida ba Prezidenti Republika, maibe se wainhira povu nia kabun hamlaha maka Prezidenti Republika tur lametin”, nia dehan.

Roberto husu ba Prezidenti foun eleitu atu keta koalia deit buat nivel as, maibe koalia mos buat simples no tun hare direta situasaun real ekonomia povu iha kraek no fo solusaun [ag]