‘Maibe buras iha Nai nia grasa no konhese Nai no ita nian Salvador, Jesus Kristu.’ 2 Pedro 3: 18

Oinsá mak ita belerezolve kanek passadu iha relasaun ida? Oinsá mak ema nain-rua tau hamutuk prespektiva ne’ebe la hanesan no uniku hodi kria relasionamentu ida ne’ebe bele fo satisfasaun ba relasaun kaben ninian ne’ebe nakonu ho domin? Iha grau espesiál loos ho naran grasa ne’ebé tenke aumenta ba mistura. Tan ne’e, ita presiza hato’o ba ema seluk grasa ne’ebé Maromak fó ba ita. Ida-ne’e haruka ita atu fo ba ema seluk grasa ne’ebe hanesan ita simu husi Maromak. Ida-ne’e fó forsa ba sira ne’ebé hasoru daudauk problema oioin iha sira-nia moris. Grasa restaura ema nia laran no hametin nia espíritu ne’ebé terus hela. Ida ne’e muda liu husi hahalok-di’ak no fó perdua. Ida-ne’e bolu ho Maromak nia laran-di’ak. No hanesan Nia fó ba ita, ita tenke fó fali ida-ne’e ba sira ne’ebé presiza ita-nia laran-sadia no domin.

Ita hotu rahun iha area balun, no ita presiza aprende atu simu ida-ne’e, no ajuda mos atu hadi’a ema seluk nia moris ne’ebe rahun. Pedro la fiar katak nia bele nega ninia Na’i. Nia jura katak nia sei nunka halo ida-ne’e. Maibé Jesus promete katak nia sei halo orasaun ba nia to’o tempu ne’ebé nia sai di’ak fali. No Maromak mós bolu ita atu halo ida-ne’e; atu ajuda ema seluk ne’ebé sala-na’in atu hatudu domin ne’ebé hanesan ho grasa.

Paulo hakerek ba ema tesalonika: ‘Ami kesi metin atu fo-agradese ba Maromak ba imi, ba tempu ne’ebé loos, tanba imi-nia fiar sai boot liutan, no imi hotu nia domin sai maka’as ba malu. (2 Tesalonika 1: 3)

Pedro hatutan tan, ‘Imi tenke moris iha grasa. Ne’e prosesu ida, entaun imi tenke hakas aan!

Aihan Espiritual: dan 1 – 2, Marcos 2: 13 – 17, Sal 127, PR 10: 11.