‘Hau nia aliansa ho nia mak moris no dame, no Hau fo buat ne’e tamba nia hamtauk Hau, ho nia tauk iha Hau nia naran nia oin.’ Malaquias 2: 6

Husi kapítulu primeiru iha Genesis, klaru katak relasaun di’ak ho Maromak mak hun ba buat hotu ne’ebé ita tenke halo iha ita-nia moris. Se ita koko atu harii iha buat seluk nia leten, ita hanesan harii iha rai henek leten. Tanbasa? Tanba kleur ka lalais, imi-nia relasaun ho Imi-nia oan, maun-alin, kaben, inan-aman, no kolega sira sei naksobu.

Se ita la komprende katak Maromak kria ita ho hakarak ne’ebé maka’as atu iha relasaun di’ak ho Nia, ita sei la komprende husi ne’ebe mak ita nia solidaun no tristi ne’e mai. Ita sei koko mais la konsege nafatin. Nune’e ita sei koko atu prienxe buat tolu ne’e:

(1) Ema. Iha ema ne’ebe loos atu priense ita nia moris, hodi bele ajuda ita atu iha domin no sentimentu, maibé la iha ema hanesan Maromak ida-ne’ebé bele priense ita nia vida spiritual ne’ebe mamuk.

(2) Sasan. Iha sasan material bele fo ita konfortu no haksolok. Osan bele fó opsaun ba ita atu halo buat ne’ebé di’ak; Maibé, ita bele iha sasán no osan mas dalabarak liu ita nafatin triste no senti mesak.

(3) Relijiaun. Maromak la interese ba relijiaun; Nia interese atu iha relasaun di’ak ho ita. Relijiaun sai importante liu de’it bainhira hametin liutan relasaun ne’e, ida ne’ebé laos sempre halo. Tuir loloos, relijiaun nia lei no ukun-fuan sira la bele hanetik ita atu iha relasaun di’ak ho Maromak. Bíblia nakonu ho ema ne’ebe relijiozu ne’ebe dezeju iha ligasaun ho Maromak. Dala ruma ita hanoin barak kona-ba ideolojia, hanorin, doutrina no prinsípiu relijiaun  ita nian nune’e ita la falha hodi komprende saida mak importante iha moris ne’e mak ligasaun privadu, intimu, loroloron, koalia no rona Maromak.

Aihan Espiritual: dan 3 – 4, Marcos 2: 18 – 22, Sal 130, PR 10: 12.