No sei kristu la moris hias, entaun imi nia fiar saugati deit no imi sei moris nafatin iha imi nia sala!’ 1 korinto 15: 17

Iha tinan 2013, Jornál Fox fó sai katak kursu ida iha Universidade laran envolve hanorin estudante sira atu hakerek Jesus nia naran iha surat-tahan, hakerek surat-tahan iha rai, no tau iha surat-tahan ne’e. Iha aula universitáriu Florida nian ida, estudante hotu-hotu partisipa, exeptu ida! Tanba Jesus hadomi no laran-metin, nia sei la halo ida-ne’e.

Ida-ne’e book ita atu husu pergunta tuirmai ne’e: ‘Tanbasa mak ema ne’ebé la fiar Maromak lakohi halo ida-ne’e? Resposta: Tanba dala ruma ita halo funu hasoru buat ne’ebé ita ta’uk. Ema bolu ida-ne’e nu’udar ‘moris iha negasaun’. Hanoin to’ok kona-ba ne’e: hirus no odio baibain ninia finalidade mak iha rate tanba ema ne’ebe mate ona la iha ona kbiit atu ukun ita. Entaun, tanbasa mak ema balu odi Jesus? Ta’uk! Iha sira nia fuan klean neba, sira tauk Ninian nia moris no ninia influénsia iha mundu ne’e aumenta ba beibeik. No ninia kbiit sei kontinua sai boot!

Mundu ne’e sei nakonu ho koñesimentu husi Na’i hanesan bee ne’ebé taka tasi. Jesus nia moris-hias ne’e laos de’it kona-ba ema ne’ebé laran-moos, maibé loke ita-nia neon. Maibé, buat ne’ebé hatudu ho klaru katak ninia moris-hias troka ema nia moris. Paulo hakerek: “Maromak mak halo ó sai di’ak.” Maromak nia espíritu, ne’ebé halo Jesus moris hi’as husi mate, hela iha imi. No hanesan Maromak fó moris-hias ba Kristu Jesus husi mate, nia mós sei fó moris-hias ba imi-nia isin liuhusi espíritu ne’ebé hanesan nia halo iha imi-nia laran. (Roma 8: 10 – 11)

Composito musika ida ho naran Alfred Ackley hateten hanesan ne’e: ita-boot husu ha’u oinsá ha’u hatene Nia moris? Nia hela iha ha’u-nia laran.

Aihan Espiritual: Ex. 12: 1 – 14, MT 26: 17 – 29, Sal 49.