‘Se Hau hatete lolos ba imi trigu musan la monu ba rai no la mate, nia nafatin musan ida deit, maibe se nia mate, nia sei fo fuan barak.’ João 12: 24

Jesus hatete: ‘Se kuandu trigu musan monu iha rai no la mate, nia nafatin musan ida deit. Ema ida hanoin katak trigu-musan ida sei fó trigu-kain tolu. Iha sira ida-idak nia ulun iha bee-lihun 15 to’o 35, no depois ne’e, sira halo tanke 100 husi trigu-kain. Bainhira sira kuda tiha, tanke sira-ne’e sei halo tanke hamutuk 10.000. Bainhira ema sira-ne’e fila fali ba sira-nia rai, sira sei halo tanke hamutuk 1.000.000. Se ó kontinua la’o, ó sei taka mundu tomak ho trigu! Ema ida bele halo buat barak kuandu nia halo sira-nia moris nu’udar Kristu nia dixipulu no komesa atu hala’o sira-nia moris iha ne’ebá.

D.L. Moody, ne’ebé uluk hatete, mundu ne’e seidauk hatene saida mak Maromak bele halo liu husi mane ida-ne’ebé simu Nia. Nia deside atu sai ema ne’e no husik mundu ne’e nia impaktu ba Kristu.

Kuandu Pedro, Tiago, no Joao hasoru Jesus, sira-nia hakarak mak atu hetan moris. Tuirmai, Jesus konvida sira atu tuir nia no halo buat ne’ebé la hanesan. No ohin nia konvida imi atu halo hanesan ne’e. Nia konvida imi atu hetan buat ne’ebé imi presiza no la iha ema ida mak halibur no fó imi-nia an ba ida-ne’e. Nia husu imi atu hetan kauza boot liu fali nia rasik mak halo, no fakar imi-nia moris ba nia.

Kuandu Jesus husu ninia dixipulu sira atu husik sira-nia serbisu no la’o ho seguru, nia husik hela mundu ne’e. Maibé kuandu sira hatete Sin ba nia, sira hetan susesu tebes to’o sira-nia inimigu du’un sira katak sira “fila tun ba foho” (Apóstolu 17: 6).

Aihan Espiritual: 2 Reis 6: 1 – 7, Mateus 14: 22 – 33.