‘Santu ba Nai.’ Zakarias 14: 21

Ita tenkiser Santu nafatin ba Na’i. Bainhira ita halo ida-ne’e ba ema, ne’e sala no sala tanba hahalok ne’e foti-an no finje de’it. Jesus fó kastigu ba ema farizeu sira laos tanba sira nia assaun diak ne’ebe sira halo. Maibe tanba sira halo buat sira ne’e hodi hatudu ba ema katak sira santu, mas lolos laiha.

Ita balu sai boot iha uma no igreja sira ne’ebé ema ko’alia kona-ba ne’e, no kuandu ita temi liafuan ‘Santu’ ruma, ita sai neon-susar no hanoin barak kona-ba ema ne’ebé du’un ita. Ida ne’e laos santidade tuir Biblia hanorin! Ida ne’e legalismo! Maromak odio ida-ne’e, no Bíblia fo malisan ba ida-ne’e.

Atu komprende buat ne’ebé Santu, mai ita hanoin kona-ba liafuan ‘kontaminasaun’. Iha ospital bo’ot hot-hotu doutór sira sala operasaun sempre steriliza instrumentu sira-ne’e; sapeo, faru, no luvas ne’ebe uza; no temperatura iha sala operasaun ne’e rasik tenki diak para bakteria ne’e labele moris . Ita bele imajina kona ona? Ita sei haree oinsá mak ita bele halo tuir Maromak nia matadalan. Tanba Santu no loos la halo ita izola husi mundu ne’e, maibe izola ita husi kontaminasaun.

Paulo korrije Igreja Korinto nian tanba sira hakbesik ba meza santa-ceia’Tanba molok han komuñaun ema ida-idak tiha ona nia hahan rasik, nune’e ema ida hamlaha no ida seluk lanu.’ (1 Kor 11:21) Tan ne’e, Paulo ko’alia kona-ba sira-vida espiritual ne’ebe arbiru deit. ‘Tanba razaun ne’e mak ema barak fraku no moras iha imi-nia leet, no ema barak mate ona. (1 korinto 11: 30) Resposta lolos mak saida? Moris santu ba Na’i!

Aihan Espiritual: Numeros 4: 34 – 6: 27, Marcos 5: 1 – 10, Sal 94: 1 – 11, PR 10: 24 – 26.