Hamrik ba, tanba assuntu ne’e mak ita boot nian, ami sei hamutuk ho ita boot. Sai forte no halo ida ne’e ba. ” Ezra 10: 4

Karik ita-boot sira seidauk rona kona-ba Harlow Curtice tanba nia laos graduadu husi Universidade prestígio; nia so foho nia oan de’it ne’ebe ho diploma Ensino pre- sekundariu (maizmenus remata tinan 10). Maibé nia iha mehi boot. Nia hahú sai nu’udar livru ida ho General Motors no sa’e ba Prezidente kompañia ida ho idade tinan 35. Iha tempu ne’ebé nia tinan 40, nia mak Xefe Jerál ba grupu ki’ik ida naran Buick division General Motors. Nia servisu ho talentu atu hetan ideia no asaun foun. Nia aten-brani halo buat foun no modelu sira. No nia rasik la’o ba Estadus Unidus atu inspira negósiu sira no book sira atu fó fali entuziazmu kona-ba sira-nia produtu billete.

No sik took bainhira mak nia halo ida-ne’e? Iha depresaun boot nia klaran! Iha ninia lideransa, kareta fa’an nian duplu no duplu fali; ninia Divizaun sai segundu ne’ebé iha osan boot liu iha istória General Motors nian. Bainhira ema husu ba nia kona-ba buat ne’ebé nia fó ba nia, nia temi buat tolu tuirmai ne’e:

(1) Nia halo planu ba ninia an rasik no husu ema seluk atu halo mos hanesan ne’e.

(2) Nia orgulhu no manán hasoru dezafius sira.

(3) Nia prontu atu foti risku no halo buat ne’ebé ema matenek sira halo.

Rezultadu mak manán hasoru toman ne’ebé di’ak no toman atu hala’o moris. Matadalan tolu ne’e só tuir Bíblia nia matadalan no tempu, no matadalan sira-ne’e sei lori ita ba susesu iha buat naran de’it ne’ebé ita tau iha ita-nia liman. Nune’e, liafuan ba ohin loron – mosu, ba asuntu ida-ne’e mak ita-boot sira-nia responsabilidade… Sai aten-brani ba, no halo tuir. ”

Aihan Espiritual: Numeros 11 – 13, Marcos 5: 31 – 43, Sal 2, PR 10: 30 – 32.