Para pendukung hak-hak aborsi melakukan aksi unjuk rasa di kota New York (foto: ilustrasi). Apoiante ba direito abortu halao protesta iha Nova Iorke (foto: ilustrasaun).

Nova Iorke– Prokuradór Jerál Nova Iorke letitia James iha Segunda-feira (9/5) anunsia programa foun ida kona-ba Estadu ne’ebé sei aumenta orsamentu ba fornesedór abortu sira iha nasaun parte ne’eba.

Tiago hateten objetivu husi programa liberdade no Igualdade reprodutivu ne’e atu hasa’e orsamentu no kuidadu ba ema Nova Iorke no sira ne’ebé bele halo viajen ba Nova Iorke atu halo servisu abortu se tribunál Supremu EUA troka sira-nia desizaun.

James mós hateten katak nia apoia “alterasaun Konstituisaun hodi proteje prátika abortu.”

“Importante atu proteje direitu individuu sira-nian ba vota, katak ita defende prátika abortu no defende kuidadu saúde nian iha Nova Iorke, ne’ebé ita fó asesu ba ema ida-idak ne’ebé laos Estadu Nova Iorke, no proteje direitu sira ne’ebé temi ona iha ita-nia Konstituisaun. Tan ne’e mak ha’u suporta alterasaun Konstitusionál, Tiago dehan.

Nia halo estimasaun katak 26 Estadu sei bandu ka limita asesu ba prátika abortu se desijaun Roe v. Wade kansela iha tribunál Supremu. [mf]

https://www.voaindonesia.com/a/new-york-upayakan-perluas-akses-terhadap-layanan-aborsi/6564413.html