‘Nia tuur no hanorin povu ne’e iha ro leten.’ Lucas 5: 3c

Ita hakarak Maromak haraik bénsaun ba ita-nia negósiu? Konvida Nia tama iha laran! Fo permisaun atu nia uza ita nia negosiu ba Ninian servisu. Pedro halo nune’e duni. Loron ida nia konvida Jesus atu sa’e ro hodi haklaken ba ema-lubun iha tasi-ibun. Depois ne’e, Jesus lori bénsaun ba Pedro. No hafoin ida ne’e, Nia halo milagre hodi halo Pedro nia ro sai nakonu ho ikan to’o atu besik mout.

Ema balu hanoin katak Negósiu laos atividade espirituál. (Entaun sira la husu Maromak to’o krizi akontese). Maibé se ita mak Negósiu na’in, ita tenke konsidera ida-ne’e nu’udar oportunidade atu konvida Jesus ba ita-nia Negósiu. Serbisu espesiál saida? Henry Giles, pregador ida iha sékulu sanulu-resin-sia hateten katak, ‘Laiha servisu ida-ne’ebé kraik liu atu ita labele foti férias ne’ebe ita labele atu foti sae; senti baibain deit karik to’o ita la harame, se ita hatene saida mak ita halo daudaun ne’e ba ita Na’i Jesus Kristu.

‘No husi Jesus Kristu, ne’ebe sasin fiel. Nia mak ukun nain ba liurai sira iha mundu, Nia hadomi ita no halo ita livre husi ita nia sala sira liu husi Ninia raan. Nia halo ita sai reinu ida no sacerdote sira ba Ninia Maromak no Aman. Ba Nia mak Gloria no kbiit hodi ukun to’o tinan ba tinan. Amén. (Apokalipse 1: 5-6)

Iha tempu Bíblia nian, Liurai sira ba halo funu. No bainhira sira manán, sira lori fali buat ne’ebe sira manan hodi selu fali serbisu ne’ebé Maromak halo. Tan ne’e se ita boot sira iha negosiu entaun imi ‘liurai’ no parte ida-ne’ebé bolu ita-boot sira mak hakarak atu ajuda finansial Ninia planu atu evanjellu bele espalha ba mundu tomak. (hare Mateus 24: 14)

Tan ne’e, ohin loron imi uza imi-nia negósiu atu halo Maromak nia serbisu.

Aihan Espiritual: Eb 1–4, Marcos 9:14–29, Sl 18:1–29, Pv 11:19–21