‘Tanba O, oh Maromak, rona ona hau nia juramentu sira, no O fo ona liman-rohan mai hau nudar ema ne’ebe hamtauk O nia naran.’ Salmo 61: 5

Saida mak ita hakarak atu sai ita nia liman-rohan? Henry David Thoreau, hatete katak nia preokupa kuandu tempu to’o ona atu mate, nia sei hatene katak nia nunka sei moris tan. Bainhira ko’alia kona-ba ita-nia liman-rohan iha-ne’e, ita presiza hanoin nafatin kona-ba buat rua:

(1) La iha ema ida-ne’ebé sei preokupa ba liman-rohan ne’ebe ita rai hela . Tan ne’e, bainhira ita deside ita-nia liman-rohan ne’e, ita boot sira aumenta problema barak ne’ebé halo impaktu ba jerasaun tuirmai.

(2) Sura kona-ba oinsá ita hala’o ita-nia moris loron-loron nian sai ita nia liman-rohan. Sura kada asaun durante tinan barak nia laran, no ita bele haree ita-nia liman-rohan hahú ona atu forma. Inspirasaun no ideál sira, Grenville Kleiser hakerek: ‘Ema nia moris mak hanesan livru ida.’ Ninia introdusaun mak introdus ita ba mundu. Ninia Pájina sira-ne’e mak hakerek kona ba ita nia, esforsu, provasaun, haksolok, desijaun, ambisaun no ita nia susesu sira. Loron ba loron ita-nia hanoin no hahalok hakerek hanesan evidénsia ba ita-nia susesu ka fallansu. Oras ba oras mak halo gravasaun ne’ebé tenke hamriik ba nafatin. Loron ida, liafuan “Finish” tenke hakerek. Tan ne’e, mai ita dehan husi ita-nia livru katak ida-ne’e mak anotasaun diaria ho objetivu ne’ebe gloriozu, servidor ho laran-luak no serbisu di’ak.

Ita barak la bele hili atu mate tuir de’it ita-nia hakarak, maibé ita hotu bele deside oinsá atu moris. No ida-ne’e mak liman-rohan ne’ebé ami husik ba sira ne’ebé tuir ami.

Aihan Espiritual: 1 Reis 8-9, Mrk 11: 1-11, Salmo 47, Pro 12: 4-6.