‘Ha’u halo tiha ona glória ba Ita Bo’ot, iha mundu, liu husi servisu ne’ebe Ita Bo’ot haruka hau atu halo.’João 17: 4

Jose nia maun-alin sira odio ninia mehi, entaun sira soe nia ba rai-kuak. Jesus nia família la komprende Ninian chamadu, no sira hanoin Nia bulak. Maibé kuandu Nia to’o ona moris nian rohan, Nia bele dehan: ‘Ha’u halo tiha ona glória ba Ita Bo’ot, iha mundu, liu husi servisu ne’ebe Ita Bo’ot haruka hau atu halo.’ Se imi hein ba ema hotu atu komprende no konkorda ho imi, imi sei nunka halo buat ne’ebé Maromak bolu imi atu halo.

Iha tinan 1880 United Brethren organiza reuniaun boot Igreja nian ida, lider ida hamriik no fahe nia vizaun ba Igreja no sosiedade iha boot. Nia fó-hatene ba ninia maluk serbisu-nain sira oinsá nia fiar katak ema lorn ida ema sei semo husi fatin ida fatin seluk, ou sae kuda husi fatin ida no ba fatin seluk. Ida ne’e konseptu ida ne’ebe estranhu oituan atu publiku bele atende. Iha tempu ne’ebá, ulun-nain Igreja ida, Bispu Wright, hamrik no protesta  maka’as ho hirus:  ‘Heresy! Semo ne’e so ba anju deit!’  Nia hatutan tan katak se Maromak hakarak ema atu semo, Nia sei fo sira liras.

Klaru katak Amu-Bispu la bele halo predisaun ba orador nia liafuan. Bainhira nia remata protesta ida-ne’e, nia sai no fila ba ninia feen no oan-mane nain-rua, Orville no Wilbur.

Ne’e mak loos- ninia oan-mane sira mak ema famozu Orville noWwilbur Wright, ne’ebé tinan barak hira tuir mai, iha 17 Dezembru 1903, halo saida mak sira nia aman deklara katak impossivel; sira grava ema primeiru ne’ebe halo vôo. Komprende ida ne’e: Se ita presiza sira-nia apoiu no aprovasaun, ita sei nunka halo buat ne’ebé Maromak bolu ita atu halo.

Aihan Espiritual: Atos 1:4–8, Rm 12:1–8, 1Co 12:1–13