‘No halo kompetisaun ho badinas iha kompetisaun ne’ebe iha obrigasaun ba ita.’Ebreu 12:1

Istória ida-ne’e kona-ba viajante ne’ebé hasoru malu ho peritu lideransa ida iha dalan no husu ba nia, ‘Iha ne’ebé dalan ba susessu? Matenek-na’in ne’e la ko’alia maibé hatudu ba fatin ida iha dook. Mane ida ne’e ne’ebe haksolok ho nia prespektiva katak sucessu ne’e fasil no mosu lalais deit, nia ba fatin ida ne’ebe hatudu ba nia. Nia entuziamu lo’os no kontinua lao mas la hetan,  nia lao to’o ain komesa moras ona I komesa dehan, karik ema ne’e fo liamenon sala ba hau, entaun mane viajante ne’e repete ninia pergunta no dala ida tan matenek-na’in ne’e nonook de’it no hatudu nafatin diresaun ne’ebé hanesan. Entaun mane ne’e kontinua lao nafatin, maibe lahetan nafatin dalan sucessu ne’e, nia komesa kolen ona lao monu ba monu to kanek ran hotu i hirus makaas ba matenek nain ne’ebe fo diresaun ne’e, ‘Ho hakilar nia dehan iha ne’ebe dalan ba sucessu ne’e! Hau tuir ona diresaun ne’ebe ita hatudu mas la hetan nafatin, no dalan hotu ne’ebe ita hatudu ne’e dalan ne’ebe aat loos! La presija hatudu tan—koalia deit ba!

Ikus mai matenek-na’in ne’e loke ninia ibun no ko’alia. Sucessu ne’e hanesan ne’e. ida ne’e so neneik deit labele ansi.

Faktus mak, ita hotu iha esperiénsia kona ansi ou hakarak lalais liu. Laiha dalan atu sees husi buat ne’e. Maibé saida mak ita halo hafoin ita ansi ida ne’e mak halo buat hotu diferensa. Biblia dehan: ‘No halo kompetisaun ho badinas iha kompetisaun ne’ebe iha obrigasaun ba ita.

corredor campiaun Rick Mears ligadu ho lia-menon ida katak: ‘hodi remata, primeiru imi tenke remata uluk.’ Tan ne’e, se imi monu, hamriik fali no kontinua ba. Edukador Amerikanu Hamilton Holt hateten katak: ‘Laiha buat ida ne’ebe folin bo’ot ne’ebe ita bele hetan ho fasil. Esforsu sorin balun la lori rezultadu sorin. Servisu makaas no kontinua servisu maka’as mak dalan ida de’it atu alkansa rezultadu iha ikus mai.

Entaun, liafuan ba ohin loron – tahan nafatin no imi sei manán.

Aihan Espiritual: Êxodo 16:1–35, Jonas 6:30–40