Vice Ministru Finansas, Antonio Freitas

Dili— Vice Ministru Finansas Antonio Freitas iha edifisiu Ministeriu Finansas Sesta semana ne’e ba jornalista sira hateten, Ministeriu Finansas tama ona iha jestaun frota halo pool veíkulu kareta Estadu sira hodi identifika kareta hira maka kategoria  difinisaun lelaun públiku no kareta hira maka tama kategoria difinisaun re-distribuisaun ba uzu.

Vice Ministru esplika, jeralmente kareta veíkulu Estadu nebe tama iha jestaun frota ne kareta sira nebe lori tempu uzu tinan 25 ho marka oioin.

Vice Ministru isplika, Mnisteriu Finansas sei aplika kokonkursu lelaun públiku ho pressu merkadu normal no konkorenti nebe konsege aprezenta pressu ás liu maka sei manan kareta lelaun. Vise Ministru fo previzaun tempu ba lelaun ne’e sei akontese antes tinan 2022 rohan. [ag]