Bantuan pangan yang dikirimkan oleh pemerintah India tiba di Kolombo, di tengah krisis ekonomi terbutuk di Sri Lanka. Hahán ne’ebé Governu India haruka mai iha Colombo, Sri Lanka nia krize ekonomia ne’ebe aat.

Sri Lanka, Colombo— Fundus ONU ba labarik sira ka UNICEF husu tokon $25 ba asisténsia umanitáriu ba labarik tokon 1.7 iha Sri Lanka, barak mak iha risku atu mate tanba malnutrisaun.

Sri Lanka hasoru krize ekonómiku aat liu dezde hetan ukun-an iha 1948. ONU halo estimasaun katak ema Sri Lanka besik tokon 5.7, metade husi labarik sira-ne’e, presiza asisténsia umanitária.

UNICEF hateten kuaze labarik na’in rua iha Sri Lanka presiza asisténsia emerjénsia balun, inklui nutrisaun, kuidadu saúde, bee moos, Edukasaun no saúde mentál.

Ko’alia husi kapitál, Colombo, reprezentativa UNICEF iha Sri Lanka, nu’udar ema kristaun, hateten, Sri Lanka iha númeru daruak malnutrisaun todan ne’ebé aas liu iha labarik sira ne’ebé tinan lima mai kraik iha Ázia súl.

“Ami-nia objetivu mak atu kuidadu ba labarik 56,000 ho malnutrisaun ne’ebé todan, liu fulan neen to’o fulan hitu tuir UNICEF nia planu. Karik sira hotu bele hetan perigu atu mate. Iha ajuda balu. Tan ne’e, ho fundus hirak ne’e, ami bele fahe ajuda no evita mate sira ne’ebé mak akontese daudaun. ”

UNICEF relata katak Edukasaun ba labarik tokon 4.8 mak la serteza. Relatóriu ne’e hateten katak labarik-mane no labarik-feto sira dalaruma sai husi eskola tanba programa fó-han barak mak para tiha ona. Relatóriu ne’e hateten tipu droga prinsipál 25 ba labarik no feto isin-rua sira ne’ebé uza iha tratamentu ba moras ameasa moris, espera sei sai kole loos iha fulan rua oin mai. [mf]

https://www.voaindonesia.com/a/krisis-ekonomi-memburuk-ribuan-anak-di-sri-lanka-berisiko-meninggal/6612666.html