‘Imi sei hetan riku iha laran diak oioin, ne’ebe fo Gloria ba Maromak tamba ami.’ 2 Korintu 9: 11

Wainhira ita hakbesik liutan ba Maromak, dala ruma ita sei hetan ita nia aan hasoru dezafiu fé ne’ebe sériu. Tanba ita nia principal komum mak osan, iha ne’e mak ita sei hetan koko bebeik. ‘Haksolok ba ema ne’ebe aguenta iha tentasaun.’ (Tiago 1: 12)

Ne’e mak tempu ne’ebé ita tenke tahan hasoru lia-loos kona-ba ita-nia fatin protesaun ne’ebé loos iha tempu susar: ne’e mak Maromak ka osan? No iha tempu ne’ebá, Maromak dudu sai ita husi ita nia zona konfortu iha parte laran diak ninian. Se ita iha finanseiru ne’ebé di’ak, ita bele sente seguru, maibé ne’e seguru ne’ebe falsu. So se Na’I Maromak sai ita nia provizaun (penyediaan), ita la iha buat ida. Agora ida-ne’e laos enkoraja foti risku ka irresponbilidade ho osan. Ida-ne’e hatudu katak, se Maromak haruka ita kona-ba ita-nia presiza atu hatudu laran-luak iha situasaun ruma, se Nia dere bebeik iha ita-nia hanoin, hodi dehan fo maka, ita keta husik Ninia dere ne’e.

Dala barak, ita ta’uk atu halo buat ne’ebé Maromak hakarak tanba ita sente hanesan ne’e. Oinsá se ha’u la iha osan atu aluga? Oinsá se ha’u la bele selu fali karreta? Ka osan pulsa? Se imi hetan ona salvasaun ba buat sira-ne’e no Maromak lolo imi atu hatudu laran-luak ba ema seluk, keta hanoin resin katak ita nia kontas sei acumula liu tan. Se ita gasta osan ba buat barak ona, Maromak bolu ita atu fila fali ita atu responsabilidade di’ak, atu nune’e ita bele hatudu laran-luak. Nia fó mai ita fini kona-ba osan ho objetivu ida deit: ‘Kuda no kari fini. Se ita loke ita-nia liman no husik fini ne’e semo , ita sei la hatene fuan saida mak Nia sei fo.

Aihan Espiritual: Oseias 1 – 5, Lucas 1: 26 – 38, Sal 139: 1 – 6, PR.