‘Haksolok ba atan sira nee, nebee bainhira patraun too, nia hetan sira hein hela.’  Lucas 12:37

Bainhira ko’alia kona-ba fokus ba an rasik, karik ita husu: Oinsa ho Eskritura sira ne’ebé espesífiku de’it fó-hatene ita ba “matan moris nafatin ba”? laos ida ne’e hotu hanorin kona-ba tau matan ba ita-nia an rasik ka lae? Ida-nee pergunta di’ak ida, entaun mai ita hare iha Biblia ne’ebe koalia kona ba ‘matan moris nafatin’.

Iha Marcos 13:34-37 ami lee: ‘Tanba ida nee hanesan ema ida nebee halo viajen dook, no nia husik ninia uma. Nia foo knaar ba ninia atan sira, no servisu ba ema ida-idak, no nia haruka ema nebee hein portaun atu matan moris nafatin. Nunee matan moris nafatin ba. Tanba imi la hatene bainhira uma nain atu mai. Karik nia mai iha rai nakaras, kalan boot, tempu manu kokoreek, ka iha dadeer. Keta halo be Nia mai derepenti deit no hetan imi dukur. No buat nebee Hau dehan ba imi Hau dehan ba ema hotu: Matan moris ba!”

Buat ne’ebé Jesus hanorin iha ne’e la hanesan ho hanoin an deit. Ema ne’ebé hein odamatan la’ós atu haree nia an rasik, maibé atu haree ninia na’i ne’ebé fila fali. Jesus hein katak ita sei haluha ita-nia an rasik, serbisu ho laran-manas ba ninia Ukun, no haree no prepara an ba ninia filafali. Nia dehan: ‘Haksolok ba atan sira nee, nebee bainhira patraunh too, nia hetan sira hein hela.’ Tebes Hau dehan ba imi, katak nia sei hatais aan hodi servisu no haruka sira tuur hodi haan. No nia sei mai hodi serví sira. Jesus hakarak imi atu haksolok no envolve an iha ninia serbisu iha rai, atu haree didi’ak imi-nia Nai no Liurai nia oin fila fali.

‘Hateke ba Hau, no hetan salvasaun, mundu nia rohan hotu, tanba Hau mak Maromak, no la iha ida seluk.’ (Isaias 45: 22) Entaun, fokus liu kona-ba Maromak – no oituan ba ita nia an rasik.

Aihan Espiritual: 2 Cronicas 19-21, Joao 13:1-17, Sal 95, Pro 27:17-19.