‘Nia hasai sanak ida-idak hosi Hau nebee la foo fuan. No sanak ida-idak nebee foo fuan, Nia hamoos hodi bele foo fuan tan.’ Joao 15:2

Imi tenke submete ba prosesu hamos. ‘Nia hasai sanak ida-idak hosi Hau nebee la foo fuan. No sanak ida-idak nebee foo fuan, Nia hamoos hodi bele foo fuan tan.’ Hamos signifika katak soe sanak ne’ebe aat no tesi fila fali sanak ne’ebe moris. Buat rua ne’e presiza atu forma ai-huun ne’e no estimula kresimentu.

Profisional kona tesi ai sira sei fo hateten katak ema barak mak duvidas kona ba tesi. Maibe Maromak lae. Nia la’ós de’it tesi deit buat ne’ebé sala no aat, Nia tesi fila fali buat ne’ebé moris no susesu; negósiu ne’ebé lao ho diak, relasaun ne’ebé satisfás, ka planu ne’ebé parese lao diak. Maromak la’ós halakon de’it buat ne’ebé aat, maibé buat ne’ebé diak, atu nune’e nia bele fó buat ne’ebé di’ak liu ba imi. Nee la’ós buat ne’ebé karik halo ita kontente, maibé ida-ne’e esensiál tebes ba kresimentu espirituál nian. Saida mak Maromak hakarak iha imi-nia moris? ‘Fo fuan barak liu.’ (Joao 15: 8) Entaun, ó sei hetan tesi! Karik agora imi kontinua iha prosesu hamos hodi tesi, no karik la’ós nia sanak hotu mate. Maromak tesi tiha buat ne’ebé ita haree nu’udar buat ne’ebé produtivu atu nune’e ita bele hetan fuan barak liután iha ita-nia moris.

Ida ne’e bele halo ita konfuzaun. Ita fiar katak ita fiel, tan ne’e ita konfuzaun, maski frustradu, tanba karik dalaruma Maromak hamos ita. Ita husu karik, Tanbasa mak Ita halo nunee, Maromak? Hau fó ona ha’u-nia negósiu ba Ita-boot, maibé la hetan lukru. Hau entrega ona ha’u-nia saúde ba Ita-boot, agora ha’u iha ospitál. Hau fo ona hau nia Dizimu ho fiel, maibé ha’u sei monu (bangkrut) nafatin.” Saida mak akontese? ‘Iha momentu nee, ita senti disiplina nee halo susar ba ita no la halo ita kontenti. Maibee tuir mai, disiplina foo rezultadu dame nian nebee hahalok loos ba sira nebee simu treinu hosi disiplina nee.’ (Ebreu 12: 11)

Ita hetan hamos ka tesi dadaun atu hetan fuan ne’ebe boot liu.

Aihan Espiritual: Isaias 12-16, Lukas 1: 39-56, Salmo 10: 12-18, proverbios 1: 17-19