‘O tenke hadomi.’ Mateus 22:37

Bainhira Mestre da Lei ida husu ba Jesus kona-ba mandamentu ne’ebé boot liu hotu, Nia hatán katak nia tenke hadomi Maromak, ema seluk no ita nia an rasik. (haree Mateus 22:37-39). Atensaun Jesus dehan katak: O tenke hadomi. Ida-nee hatete barak ba imi kona-ba domin nia natureza no hahalok loos. Se ita bele fó mandamentu kona-ba domin, ne’e la’ós de’it kona-ba emosaun ka sentimentu. Domin ne’ebé loos mak buat barak liu fali sentimentu; domin ne’e mak buat ne’ebé hakarak. Tan ne’e mak Jesus haruka ita atu fó sai ida-nee. Nee mak ukun-fuan ida-ne’ebé tuir mai ho kompromisu ida. Maski sentimentu mak importante, maibé domin ne’ebé loos funsiona nafatin atu oinsa deit mak ita senti.

Iha ninia livru The Fred Factor Mark Sanborn hakerek: ‘Hau aprende kleur ona katak gosta ema no hadomi ema la hanesan. gosta ema mak resposta emosionál ida. La hanesan ho domin. “gosta mak sentimentu ida. Parte susar mak ita labele kontrola ita-nia emosaun. Ita bele kontrola oinsá ita hili atu espresa emosaun sira-ne’e maibé la’ós ita rasik nia sentimentu. Ema ne’ebé saudavel bele hili atu sai hirus no kontinua hili atu hatudu domin ba ema seluk. Karik ne’e mak razaun ida tanba Jesus la dehan: ” gosta imi-nia inimigu sira.” Nia hatene katak gosta ka lagosta ema ruma ne’e sempre iha ita nia kontrola…Hau aprende ona katak domin assaun ida. Hau bele hadomi ema ne’ebé ha’u la gosta. Hau bele halo buat ruma ka hatudu hahalok ruma ba ema ho maneira ruma tanba ha’u hatene katak buat ne’e loos atu bele halo maski hau la simpátiku no la klaru halo ida-nee.”

No ne’e mak problema: bainhira ita hatudu domin ba ema seluk, ita-nia emosaun komesa korresponde ho ita-nia hahalok. Lao ba oin, koko no haree!

Aihan Espiritual: Ekleziastes 11: 7-12:1, Atos 9: 1-25