’Mai hatudu laran maus ba ema hotu.’ Filipe 4:5

Liafuan gregu ne’ebé uza ba laran-maus signifika forsa ne’ebé kontrola. Nee reprezenta kuda fuik ida-ne’ebé maus ona. Nee la dehan katak ita fraku no manya. Ema nain-rua de’it ne’ebé ema bolu nu’udar ema laran-di’ak iha Biblia, ne’e mak Moises no Jesus, sira nain-rua mak forte. Laran-maus mak kontrola ita-nia reasaun. Ida-nee mak hili atu hatan ba ema duke ita nia reasaun ba sira. Mai ita haree saida mak signifika atu hatudu laran-maus.

Bainhira ema ruma serbí imi, hatudu matenek no keta ezizi. Paulo hakerek: ‘Keta hanoin de’it kona-ba imi-nia an rasik, maibé hanoin mos kona-ba ema seluk, no mós kona-ba buat ne’ebé sira halo daudaun.’ (Filipe 2:4) Oinsa mak ita-boot sira trata ema ne’ebé servisu iha loja, kondutór taxi, funsionáriu sira, polísia no ema seluk ne’ebé serbí ita? Seraque ita ema ne’ebe kasar to’os? Ita ema ne’ebe gosta halo distansia husi ema seluk, no halo ema seluk hanesan parte de’it husi mákina? Ita-boot sira hatene katak karik sira mós iha loron ne’ebé susar ka Ita-boot sira hanoin de’it kona-ba Ita-nia an rasik?

Dalan primeiru ne’ebé imi dezenvolve laran-maus mak koko atu komprende ema ne’ebé serbí imi. No fatin primeiru ne’ebé imi tenke hatudu laran-maus mak iha imi nia uma laran. Biblia haruka feen sira atu infeita sira nia an ho espíritu ‘laran-maus.’ (1 Pedro 3:4) Pedro dehan de’it katak laran-maus bele sai atrativu liu fali roupa ka osan mean ne’ebé ita hili atu uza. Ba la’en sira, nia hatete: ‘Hanesan nee mos, laen sira, hela hamutuk ho imi nia feen sira ho hahalok nebee kompriende sira.’ (1 Pedro 3: 7) Se ita baibain la sensitivu no foti an, ita tenke haka’as an liu atu halo ida-nee. Eskritura hatete katak imi tenke komprende, la’ós ezizi, ba ema sira ne’ebé serbí imi no ba ema sira ne’ebé imi hela hamutuk.

Aihan Espiritual: 1 Korintu 13, Daniel 6: 1-24