‘Ema ne’ebe mak ran nakali lalais, hatudu hahalok beik.’ Proverbios 14:17

Bainhira ema lakon sira-nia pasiensia, espresaun ida-ne’ebé baibain ema uza deskreve sira-nia reasaun mak ‘lakon kontrola.’ Liafuan ne’e kompara karik hanesan martelu nia ulun ne’ebe haksoit sai husi nia isin banhira ita koko atu uza. No buat barak ne’ebé la di’ak akontese nu’udar konsekuénsia.

(1) Martelu ne’e sai folin-laek. Karik ita-nia mensajen ne’e importante tebes, maibé maneira ne’ebé ita fó sai mensajen ne’e sei determina se ita hetan ka lae rezultadu ne’ebé ita hakarak. Bele dehan simplesmente, bainhira ema la konsidera imi sériu, imi la hetan rezultadu ne’ebé imi hein.

(2) Martelu nia ulun sai estraga. Bainhira martelu ulun katik sai no sai husi kontrola, possibilidade sei estraga buat ne’ebe nia kona. Liafuan sira ne’ebé ko’alia ho hirus kauza kanek, no dala ruma kanek sira-ne’e bele dura ba nafatin. Tiago hakerek: ‘Hau-nia belun doben sira, hanoin-hetan ida-nee! Ema hotu tenke lalais atu rona, maibé neneik atu ko’alia no neneik atu sai hirus. ‘Tamba ema nia hirus la kumpri Maromak nia hakarak ne’ebé loos.’ (Tiago 1:19-20)

(3) Hadia martelu ne’ebe estragu ona bele lori tempu naruk. Iha kazu balu, simplesmente labele halo ida-nee. Tuirmai ida ne’e mak versikulu balun iha Sagrada Eskritura ne’ebé imi tenke hanoin-hetan antes imi hirus. Dala ida tan, ‘Ema ne’ebe mak ran nakali lalais, hatudu hahalok beik.’ (Proverbiu 14: 17) ‘Hapara ita nia hirus, no husik ita nia fuan manas nee! Keta hirus, tanba nee bele lori buat aat.’ (Salmo 37: 8) ‘Ema nebee hanoin ho matenek sei neineik atu sai hirus, no nia hetan onra bainhira nia husik sala nebee hasoru nia.’ (Proverbios 19: 11) ‘Keta ansi hodi sai hirus iha ita nia espíritu, tanba laran hirus mak hela iha beik-tein nia laran.’ (Ekleziastes 7: 9)

Tan ne’e liafuan ba ohin loron mak: ‘Keta lakon kontrola.’

Aihan Espiritual: Isaias 63-66, Lucas 4:14-30, Sal 89:15-37, Pro 2:21-22.