‘Tamba ne’e imi keta duvida ba loron aban, tamba loron aban sei iha nia susar rasik.’ Mateus 6:34

Bainhira o hanoin barak kona-ba futuru, para no fo hanoin ba o nia aan katak Maromak nia naran rua mak Alfa no Omega, ne’ebe dahuluk no ne’ebe tuir mai, ne’ebe uluk no ne’ebe ikus.’ (Apokalipse 22: 13) Iha ne’ebé mak imi ba – Maromak iha ona!

Jesus dehan: ‘Bibi sira nee rona ninia lian. Nia bolu ninia bibi ho sira nia naran, no nia lori sira sai ba liur. Bainhira nia lori sai tiha ninia bibi hotu, nia lao iha sira nia oin. Bibi sira nee lao tuir nia tanba sira hatene ninia lian.’ (João 10: 3-4) Oinsa mak bibi-malae sira hatene bibi-atan nia lian? Bainhira gasta hamutuk ho Nia! Atensaun ‘Nia la’o iha sira-nia oin,’ne’e katak bainhira imi la’o ba oin, Maromak bele dirije imi. Bainhira ita to’o iha pontu ida, ida-ne’e mak teste ida: ita sei rende an ka tahan to’o ita manán.

Coredor ho distánsia naruk uza liafuan “soke moru.” Bainhira sira sai kole no hakarak rende an, sira hatene katak, se sira tahan sira nia moras, sira sei hetan ánimu foun ne’ebe sei mai no lori sira to’o liña rohan.

Seraque Ita bo’ot hala’o responsabilidade sira ne’ebé la’ós Ita-Boot nia ka? Aprende atu estabelese fronteira saudavel ba ita-nia an rasik no ba ema ne’ebé depende ba ita-nia an. No se imi la hatene saida mak loos, husu Maromak atu hatudu ba imi oinsá atu envolve an iha imi-nia kolega no família nia moris. Se todan ne’e la’ós imi-nian, harahun tiha. Se ne’e todan liu, fó ba Maromak! Halo tuir Maromak nia promesa katak bainhira imi presiza, ‘Nia la subar oin ba sira, No nia rona bainhira ema sira ne’e halerik hodi husu ajuda.’ (Salmo 22: 24)

Pontu importante: Bainhira imi tau fiar liután ba Maromak, imi-nia laran-susar sei tun liután.

Aihan Espiritual: Jen 32-34, Lucas 8:26-39, Salmo 67, Pro 4:1-2