‘Uza tempu ne’ebe iha.’ Efezu 5:16

John Wesley nia moris mak ezemplu di’ak ida kona-ba prinsípiu husi Biblia ne’ebé dehan: ‘Uza tempu ne’ebe iha.’ Nia halo serbisu haklaken loron ida dala tolu durante tinan 54 nia laran, no nia haklaken dala 44,000 liu iha ninia moris tomak. Hodi halo ida-ne’e nia la’o ho kuda-burru no kuda-karreta liu kilómetru 320,000 – maizumenus kilómetru 8,000 kada tinan. Maski mane ne’ebé produtivu tebes, ida-ne’e parese hanesan esforsu tempu-tomak.

Maski nunee, Wesley hetan tempu atu hakerek no edita. Ninia livru sira inklui volume haat (seria livru 4), komentáriu kona-ba Biblia tomak, jilid lima kona-ba filozofia naturál, jilid haat kona-ba istória igreja nian, no dictionary ida kona-ba lian Ingles. Nia mós hakerek istória sira kona-ba Inglaterra no Roma; literáriu sira iha língua Ebreu, Latin, Gregu, Fransa no Ingles; obra tolu kona-ba ai-moruk; volume neen husi múzika igreja nian; no volume hitu husi serimónia sira; no nia edita biblioteka ida ho volume 50 ne’ebé bolu nu’udar Biblioteka Christian. Loron-loron nia hadeer iha tuku 4 dadeer no la toba to’o tuku 10 lokraik, no nia iha deit tempu badak atu han. Maibe nia dehan: Hau iha oras barak liu atu halo reforma privadu duke mane sira seluk iha Inglaterra.

Ita-nia loron hanesan mala ne’ebe indentiku – sira hotu iha tamanhu hanesan . Maibe balu halo nakonu barak liu fali sira seluk. Ema sira-ne’e mak ema ne’ebé iha objetivu, la hanesan ema ne’ebe dehan, Bainhira tempu to’o ona atu mate, ha’u deskobre katak ha’u seidauk moris.

Entaun lee Eskritura nee: ‘Haree di-diak oinsaa imi lao, laos nudar ema beik maibee nudar ema matenek klean. Hola fali imi nia tempu, tanba loron sira nee mak aat.’ (Efezu 5: 15 – 16)

Aihan Espiritual: Exo 4-6, Lucas 12:1-12, Salmo 58, Pro 6:12-15