Halo tuir sira nebee lidera imi no hakruuk ba sira.’ Ebreu 13:17

Too imi aprende atu respeitu autoridade, imi sei nunka hetan kualifikasaun atu simu. Tanbasa?

(1) Tanba imi sei laiha kredibilidade

(2) Tanba imi la komprende loloos saida mak signifika seguidor.

Ohin loron, filme no televizaun halo glamorozu ba inimigu sira no halo sira sai eroi. Maibe ida ne’e la akontese iha moris loroloron nian. Hahalok ne’ebé rebelde ne’e sei sosa ba imi billete ida-ne’ebé la’o de’it ba moris ne’ebé iha problema no falla. Biblia dehan nunee:

(1) Oan sira, halo tuir imi nia inan-aman iha Nai, tanba ida nee mak loos. “Respeita o nia inan-aman” (ida nee mak ukun fuan primeiru nebee iha promesa) “hodi o bele hetan diak, no o bele hetan vida naruk iha mundu nee.” (Efeso 6: 1 – 3 KJV)

(2) Feen sira tenke respeita sira-nia la’en nia lideransa. (Laen sira tenke hatudu katak sira merese atu hala’o knaar ne’e no foti responsabilidade ba knaar ne’e .) Feen sira, hakru’uk ba imi-nia la’en rasik hanesan ba Nai. (Efezu 5:22)

(3) Membru igreja sira tenke respeitu sira-nia pastor nia lideransa. ‘Halo tuir sira nebee lidera imi no hakruuk ba sira. Tanba sira tau matan ba imi nia klamar nudar ema nebee tenki hataan ba Maromak..’

(4) Ema ida-idak tenki halo tuir autoridade sira. Tanba la iha autoridade nebee la mai hosi Maromak. Maibee Maromak foti sira hotu. Ema nebee kontra autoridade sira nee, kontra buat nebee Maromak foti ona. No ema nebee kontra sira sei hetan kastigu.’ (Roma 13: 1 – 2)

Primeiru, hau husu katak ema foo agradese, halo pedidu, halo orasaun no harohan kona ba ema hotu. Halo orasaun kona ba liurai sira, no ema hotu nebee iha autoridade, atu nunee ita bele hela hakmatek ho dame, no moris ho laran nebee hamtauk Maromak no onestu. Ida nee mak diak no halo kontenti Maromak, ita nia Salvadór. (1 Timoteo 2: 1 – 3)

Aihan Espiritual: Exodu 7-9, Lukas 12: 13-21, Salmo 61, Amsal 6: 16-19