‘Elias mak ema hanesan ita.’ Tiago 5:17

Elias senti aan la vale to’o nia hakarak hapara buat hotu. No ida-ne’e akontese hafoin ninia vitoria bo’ot. Nia foin bolu ahi tun husi lalehan iha Foho Karmel, bainhira nia kontenti sai fali kolen ida. Ita haluha katak maski ita hetan susesu no hadomi buat ne’ebé ita halo, ida-ne’e bele halo ita sai drenajen fíziku, mentál no emosionalmente. Entaun, se Ita-boot mak ema ne’ebe ho propozitu sein limites, atensaun ba ida ne’e!

(1) Kolen ne’e halo Elias lakon prespektiva. Nia foin manán ona profeta falsu nain-850 (haree 1 Reis 18: 19), no agora nia halai husi feto ida deit: Jezabel. Jeneral George Patton Jr. hatete: “kolen halo ita hotu sai ema ne’ebe covardi (pengecut).” Bainhira kolen tama, fiar mos lakon! Ida-nee halo ita hanoin-aat no halo ita haluha Maromak nia kbiit no Ninia promesa sira. kolen mentál hamutuk ho esgotasaun fíziku mak kombinasaun ida-ne’ebé halakon ema ne’ebé la iha esperansa no kria ilusaun katak ita laiha opsaun.

(2) Tauk halo Elias haketak an. Bainhira nia husik hela ninia atan, nia hatete ba Maromak: ‘Hau mesak de’it ne’ebé sei moris hela agora no sira koko atu oho hau.’ (1 Liurai 19:10) Iha tempu neeba, Elias iha kondisaun ne’ebe aat, nia mesak deit! Bainhira ita sente laran-tun, la’ós tempu atu izoladu an. Nee mak tempu ne’ebé imi presiza hakbesik ba Maromak no ba sira ne’ebé hadomi imi no bele ajuda imi atu fila fali. Paulo mós presiza ajuda. ‘Bainhira ami to’o iha Masedonia , ami la hetan kontenti iha ami nia isin lolon. Iha ne’ebe deit ami sempre hetan susar: Haksesuk malu iha liur no tauk husi laran. Maibe Maromak, ne’ebe fo haksolok mai ami liu husi Titu nia prezensa.’ (2 Korinto 7: 5 – 6)

Entaun, imi presiza bolu se? Ita presiza hakbesik ba se? Keta hein tan – halo ida-nee!

Aihan Espiritual: Exo 13-15, Lucas 12:35-48, Sal 66:13-20, Pro 6:23-25