‘Ita tenke halo serbisu ba Nia ne’ebé haruka Ha’u mai.’ João 9:4

Hanesan ita hotu, dala ruma Jesus sai kole (haree Joao 4:6). Maibe Nia nunka hetan estrese husi servisu nee. Nia hetan lidera, maibé nunka obriga. Nia hatene saida mak presiza halo no tempu ne’ebé presiza atu halo kontinua ida-nee, no Nia hili ekipa ida atu halo ida-nee. Sira nain-tolu – Pedro, Tiago no Joao – iha Ninia sirkulu laran. Nia la hatudu favoritizmu, maibé Nia rekoñese de’it prezente partikulár husi ema sira ne’ebé Nia hili hodi servisu hamutuk, ho saida mak Nia presiza husi sira ida-idak atu remata servisu ne’e hotu. Pasu importante ida atu atinji buat boot mak hatene tipu ema sira ne’ebé ita presiza. Ho liafuan seluk, ita presiza hatene se mak iha ita-nia ekipa.

Jesus uza tinan tolu ho balu atu fó treinu ba Ninia dixipulu sira antes fó knaar ba sira. Seraque Nia ta’uk katak sira sei halo sala, halo Nia sai diak ka halo Nia haree sai aat? No Nia hatete ba sira: ‘Ema ne’ebé fiar Hau, Nia mós sei halo servisu sira ne’ebé Ha’u halo; no nia sei halo buat ne’ebé boot liu fali buat sira-nee, tanba Ha’u ba hasoru Ha’u-nia Aman.’ (Joao 14: 12) Jesus mak ema ne’ebé halimar iha ekipa ne’ebe remata buat ruma liu husi ema seluk. Maibe maski ita remata servisu ida, halo planu estratéjiku, no rekruta ema ne’ebé diak tebes, ita presiza komponente ida tan atu hetan susesu: servisu ho ekipa! Serbisu iha ekipa mak hanesan buat ne’ebé lori ema hamutuk – no hametin sira hamutuk.

Ohin loron iha ema kristaun biliaun ida resin iha mundu. No buat hotu hahú iha tinan 2000 liubá ho mane ida-ne’ebé iha vizaun ida, mane ida-ne’ebé rekruta no treinu ekipa ida atu kumpre vizaun nee. Se imi matenek, imi sei estuda ninia filozofia serbisu nian.

Aihan Espiritual: 2 Liurai 6:1-23, Efezu 1:15-23